Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Fundacja "Pro Medico" - kształcenie podyplomowe lekarzyCELE, ZASADY I FORMY DZIAŁANIA.

1. Cele Fundacji:
1. Organizowanie i sponsorowanie szkoleń specjalistycznych dla środowiska lekarskiego w
kraju i za granicą, m.in. - w formie zajęć teoretycznych,
- w formie zajęć praktycznych,
- w formie konsultacji w zakresie posługiwania się nowoczesnymi
urządzeniami aparatury medycznej.
2. Organizowanie przyjazdów specjalistów z zagranicy do Polski dla realizacji szkoleń j.w.
3. Organizowanie krótkich wyjazdów polskich lekarzy na zajęcia warsztatowe do placówek
medycznych za granicę.
4. Doraźne wspomaganie placówek służby zdrowia - sektora publicznego i prywatnego
poprzez zakup i pomoc w uruchomieniu sprzętu medycznego.
5. Wspomaganie inicjatyw w zakresie przekształceń własnościowych i organizacyjnych
w służbie zdrowia.
6. Wspieranie towarzystw naukowych: - lekarskich i wspomagających medycynę.
7. Współpraca z innymi Fundacjami w realizacji zbieżnych celów.
8. Promocja medycznych nowości technicznych.
9. Wspomaganie inicjatyw środowiska lekarskiego w zakresie odbudowy i naprawy kultury
fizycznej i sportu, a także promocja twórców kultury tegoż środowiska.
10. Ustanowienie nagrody za najlepszą pracę poglądową na I i II°specjalizacji oraz doktorską
i habilitacyjną.
11. Wspomaganie finansowe Biblioteki Lekarskiej.
12. Wspieranie inicjatyw proekologicznych.
2. Fundacja realizować będzie swoje cele poprzez organizowanie, sponsorowanie, finansowanie
i dofinansowywanie form działania, i tak:
a) wspomaganie inicjatyw w zakresie przekształceń własnościowych i organizacyjnych w służbie
zdrowia będzie realizowała poprzez finansowanie i dofinansowanie programów i projektów
rozwiązań organizacyjnych związanych z przekształceniami własnościowymi,
b) wspieranie towarzystw naukowych polegać będzie na dofinansowaniu i finansowaniu inicjatyw
związanych ze szkoleniem lekarzy,
c) współpraca z innymi Fundacjami w realizacji zbieżnych celów polegać będzie na partycypacji
w kosztach poniesionych na realizację wspólnych przedsięwzięć,
d) promocja medycznych nowości technicznych realizowana będzie przez finansowanie
i dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi i wystawiennictwa medycznych nowości
technicznych, w tym komputeryzacji i nowych środków łączności stosowanych w medycynie,
e) wspomaganie inicjatyw środowiska lekarskiego w zakresie odbudowy i naprawy kultury
fizycznej i sportu oraz promocja twórców kultury tegoż środowiska realizowane będzie poprzez
finansowanie i dofinansowanie form służących tym celom takim jak: zawody sportowe, turystyka,
wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych, konkursy i nagrody,
f) wspomaganie inicjatyw proekologicznych realizowane będzie poprzez finansowanie
i dofinansowanie działań popularyzujących i doradczych.
3. Dla zwiększenia środków na realizację celów statutowych, Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą.
4. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może zawierać umowy z przedsiębiorstwami
państwowymi,spółkami prawa handlowego, spółdzielniami ,spółkami prawa cywilnego oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą-zarówno krajowymi jak
i zagranicznymi, szkołami wyższymi , instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami
gospodarczymi i społecznymi, organami administracji państwowej i samorządowej i innymi
jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i
poza jej granicami.