Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

Odpady medyczne
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM ODPADÓW MEDYCZNYCH, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH:
 
 
1)         postępowanie z odpadami medycznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r.w    sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami  medycznymi (Dz.U. 2010 Nr 139 Poz. 940)
 
2)         prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
(zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. stosuje się w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Zgodnie przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (art 36 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.))
 
Ewidencję, prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:
 
             -karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;
            - karty przekazania odpadu.
 
            UWAGA*

            Uproszczoną ewidencję mogą prowadzić podmioty, które:
            1) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
            2) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi,  w ilości do 5 ton rocznie.
Uproszczenie polega na prowadzeniu ewidencji odpadów z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu
    
          *(ze względu na ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych dotyczy większości indywidualnych praktyk lekarskich)
 
 
3)         przekazywanie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach  służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
 
KARY PIENIĘŻNE

Kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów

Zgodnie z  art. 180 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. „Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny.”
 
Kary pieniężne za brak złożenia w terminie zbiorczego zestawienia danych o odpadach

art. 200-201 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Art. 200. 1. Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
2. Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, właściwy ze względu na:
1)   siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
2)   miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów - w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
3. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji.
4. W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2.000 zł.
5. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8.500 zł.

Art. 201. 1. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, na odrębny rachunek bankowy właściwego odpowiednio wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
2. Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.
 
PONIŻEJ LINK NA STRONĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=22&grupaj=12

INFORMACJE NA TEMAT EWIDENCJI ODPADÓW ORAZ ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O ODPADACH MOŻNA UZYSKAĆ W:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska,
Katowice, ul. Reymonta 24:
tel.  (32) 77 40 061, 77 40 072, 77 40 089, 77 40 090, 77 40 700 - 704
stan prawny aktualny na 05-03-2014

 


radca prawny
Jakub Frakowski

 
W załącznikach znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty i formularze związane z odpadami medycznymi wytwarzanymi w praktykach lekarskich.

Załączniki

Wybierz pozycję