Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

INFORMACJE W SPRAWIE USTAWY REFUNDACYJNEJ 
 
Komunikat prezesów Śląskiej Izby Lekarskiej i Śląskiej Izby Aptekarskiej na temat bieżącej sytuacji związanej z wprowadzaniem od 1 stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej
 
 
8 grudnia 2011 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie prezesów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacka Kozakiewicza i Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej Piotra Brukiewicza z udziałem przedstawicieli obu samorządów. 
Spotkanie w całości zostało poświęcone bieżącej, trudnej sytuacji związanej z planowanym wprowadzaniem od 1 stycznia 2012 roku restrykcyjnych dla pacjentów, lekarzy i aptekarzy przepisów  ustawy refundacyjnej. Obydwa śląskie samorządy popierają wzajemne działania mające na celu zmianę sytuacji prawnej w taki sposób, by nie pogarszała się już i tak trudna sytuacja pacjentów, a jednocześnie zdecydowanie domagają się likwidacji nieuzasadnionych sankcji w stosunku do lekarzy i aptekarzy.
W przypadku braku oczekiwanej, niezwłocznej reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oba samorządy podejmą wspólną, szeroką akcję informacyjną. Akcja ta będzie miała na celu rozpowszechnienie za pomocą środków masowego przekazu wskazówek dotyczących sposobów wystawiania i realizacji recept lekarskich od 1 stycznia 2012.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Prezydium NRL popiera podpisanie przez Prezesa NRL wspólnego oświadczenia wraz z Ministrem Zdrowia oraz Prezesem NFZ, którego celem było uzgodnienie zasad interpretacji przepisów o refundacji leków, ...
Biorąc pod uwagę oburzenie i niezadowolenie środowiska lekarskiego , co do praktycznych konsekwencji wejścia w życie ustawy, Prezydium stwierdza, iż niezbędna jest nowelizacja omawianych przepisów.
Z uwagi na powyższe zwracamy się do Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów o poparcie petycji w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane.
 
Każdy lekarz i lekarz dentysta może wyrazić poparcie poprzez:
-podpisanie wydrukowanego tekstu petycji i wysłanie dokumentu pocztą lub faksem na adres Izby
-wysłanie e-mailem na adres sekretariat@hipokrates.org wiadomości zawierającej informację o poparciu petycji z podaniem numeru prawa wykonywania zawodu
-wyrażenie poparcia na dedykowanej temu przedsięwzięciu stronie internetowej pod adresem http://www.nil.org.pl/petycja , gdzie należy podać numer prawa wykonywania zawodu i kliknąć przycisk "Popieram petycję"
 
 
Załącznik do stanowiska PNRL z 4 listopada 2011 r. Nr 64/11/P-VI

………………………………………………………………..
/Imię i nazwisko lekarza/lekarza dentysty/
……………..
/Nr PWZ/
Petycja
w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane
Z powodu wprowadzenia w polskim systemie ochrony zdrowia, w szczególności w ustawie o refundacji leków, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i w aktach niższego rzędu przepisów narzucających lekarzom i lekarzom dentystom liczne biurokratyczne obowiązki, w tym i takie, których spełnienie nie jest możliwe, a także z powodu wyjątkowo represyjnego charakteru tych przepisów, które w połączeniu z samowolą NFZ umożliwiają obciążanie osób wystawiających recepty bardzo wysokimi karami finansowymi, żądam:
1. Zmiany przepisów w taki sposób, aby uprawnienie pacjenta do otrzymania leku refundowanego było realizowane przez płatnika refundującego koszty leków, natomiast, lekarze i lekarze dentyści zajmowali się wyłącznie wskazywaniem na recepcie, jakiego leku pacjent potrzebuje.
2. Zniesienia kary zwrotu „nienależnej” refundacji. Refundacja przepisanych leków jest prawem pacjenta i obowiązkiem płatnika. Jeżeli płatnik zrefunduje pacjentowi lek „nienależnie”, nie może obciążać tym problemem lekarzy.
3. Wprowadzenia przejrzystych zasad kontroli prowadzonych przez płatnika, opartych o powszechnie obowiązujące przepisy i zasady wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, a nie o „powielaczowe” prawa NFZ, a także zagwarantowania możliwości rozpatrzenia odwołania od decyzji kontrolerów przez niezależny organ i zakazu podejmowania przez płatnika działań represyjnych (jak kary umowne, ograniczenie możliwości zawierania kontraktu) do czasu ostatecznego i prawomocnego sądowego rozstrzygnięcia sporu ze świadczeniodawcą.
Kontynuowanie dotychczasowych praktyk NFZ i dalsza represyjna biurokratyzacja przepisów wprowadzana ustawą o refundacji mogą spowodować, że lekarze i lekarze dentyści będą zmuszeni do wystawiania recept na leki za pełną odpłatnością.
 

…………….
/podpis/
 
Prosimy o wydrukowanie petycji, podpisanie i dostarczenie do:
Śląskiej Izby Lekarskiej
ul. Grażyńskiego 49 a
40-126 Katowice
 
Prosimy o przekazanie tej prośby Koleżankom i Kolegom.
 
Tekst petycji oraz pełny tekst stanowiska Prezydium NRL dostępny w załącznikach
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NIE MOŻEMY ZGODZIĆ SIĘ NA TO, ŻEBY OBARCZANO NAS OBOWIĄZKIEM SPRAWDZANIA, CZY PACJENT W CHWILI WYPISYWANIA RECEPTY JEST UBEZPIECZONY W NFZ, ZWŁASZCZA ŻE BRAK JEDNOZNACZNIE OKREŚLONYCH KRYTERIÓW UZNAWANIA PACJENTA ZA UBEZPIECZONEGO. ŻĄDAMY DOPRECYZOWANIA NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW, ZNIESIENIA NIEUZASADNIONYCH SANKCJI! NIE ZGADZAMY SIĘ NA PRZERZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA LEKARZA, KTÓREGO ZADANIEM JEST LECZYĆ, A NIE WYRĘCZAĆ NFZ CZY INNE INSTYTUCJE.
 
Wspólnie z prezesami innych izb podjęliśmy już działania w tej sprawie.
W załączniku stanowisko Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich
 
Jacek Kozakiewicz
Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 26 października 2011 r.
 

w sprawie odpowiedzialności osób uprawnionych do wystawiania recept lekarskich na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych

     Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach z wielkim zaniepokojeniem i obawą oczekuje na wejście w życie nowych przepisów określających zasady odpowiedzialności lekarzy za wystawianie pacjentom recept refundowanych przez NFZ.

Przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych kształtują nową rzeczywistość dla lekarzy i lekarzy dentystów, w której

- przypisuje się lekarzowi i lekarzowi dentyście rolę pracownika Narodowego Funduszu Zdrowia, ustalającego uprawnienia pacjenta do otrzymania recepty na lek refundowany,

- nałożony zostaje na nich obowiązek weryfikacji uprawnień pacjenta choć nie posiadają oni narzędzi pozwalających dokonać takiej weryfikacji

- nałożono na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek zwrotu kwoty refundacji  w przypadku wystawienia recepty osobie nieuprawnionej pomimo, że lekarz nie ma możliwości weryfikacji tych uprawnień,

- nierówno ukształtowane są prawa i obowiązki stron umów upoważniających do wystawiania recept,

- obowiązywać mają nieprecyzyjne terminy jak np. „recepta nieuzasadniona udokumentowanymi względami medycznymi”, co pozwala NFZ na wielką swobodę interpretacyjną (w tym wymaganie w zakresie dokumentowania rozpoznania choroby przewlekłej przez drugiego lekarza),

- stosowane będą przez NFZ liczne sankcje w przypadku najdrobniejszych uchybień  w realizacji umowy upoważniającej do wystawiania recept takie jak: kary umowne, obowiązek zwrotu kwoty refundacji i wypowiedzenie umowy upoważniającej  do wystawiania recept na leki refundowane oraz zakaz zawierania kolejnych umów.

      Okręgowa Rada Lekarska Śląskiej Izby Lekarskiej uważa, że w przepisach dotyczących ordynacji leków refundowanych winny być bezzwłocznie dokonane zmiany określone w stanowisku Konwentu Prezesów ORL z dnia 15 października 2011r. oraz Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22.10.2011 r.

      Okręgowa Rada Lekarska upoważnia Prezesa i Prezydium ORL do dalszych wielokierunkowych działań  w  celu  zrealizowania  postulatów samorządu lekarskiego. 

 
 
 
 
              Sekretarz                                                                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej
          Andrzej Postek                                                                                                           Jacek Kozakiewicz
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

STANOWISKO
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 października 2011 r.

w sprawie zasad wystawiania recept lekarskich na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uwzględniając:
- przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- szeroką falę niezadowolenia środowiska lekarskiego z obecnych regulacji w zakresie wystawiania recept na leki refundowane,
przyjmuje niniejsze stanowisko:
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia zasady wystawiania recept lekarskich na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych jakie określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Przewidziane w ww. ustawie zasady wystawiania recept na leki refundowane w dalszym ciągu nakładają na lekarzy i lekarzy dentystów administracyjne obowiązki płatnika publicznego związane z ustaleniem statusu ubezpieczeniowego pacjenta.
Przepisy ww. ustawy utrwalają dotychczasowe, od wielu lat negatywnie oceniane, zasady wystawiania recept na leki refundowane, tj.:
1) przypisanie lekarzowi i lekarzowi dentyście roli pracownika Narodowego Funduszu Zdrowia, którego pierwszym i najważniejszym zadaniem powinno być ustalenie uprawnień pacjenta do otrzymania recepty na lek refundowany,
2) nałożenie obowiązku weryfikacji uprawnień pacjenta pomimo, że lekarze i lekarze dentyści nie mają narzędzi pozwalających dokonać takiej weryfikacji – narzędziami takimi i niezbędnymi danymi dysponuje jedynie Narodowy Fundusz Zdrowia, który do tej pory nie był w stanie wyposażyć pacjentów w odpowiednie dokumenty.
Ponadto, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia inne rozwiązania przyjęte w systemie wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych polegające w szczególności na:
1) nakładaniu na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku zwrotu kwoty refundacji w przypadku wystawienia recepty osobie nieuprawnionej pomimo, że lekarz nie ma możliwości weryfikacji tych uprawnień,
2) nierównym ukształtowaniu praw i obowiązków stron umów upoważniających do wystawiania recept,
3) posługiwaniu się nieprecyzyjnymi terminami jak np. „recepta nieudokumentowana względami medycznymi”, które pozostawiają dowolność interpretacji NFZ (w szczególności niczym nieuzasadnionych wymagań w zakresie dokumentowania rozpoznania choroby przewlekłej przez drugiego lekarza),
4) kumulowaniu wielu sankcji w przypadku nieprawidłowego wykonywania przez lekarza, lekarza dentystę umowy upoważniającej do wystawiania recept takich jak kary umowne, obowiązek zwrotu kwoty refundacji i wypowiedzenie umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane oraz zakaz zawierania kolejnych umów.
Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyłącza się do bardzo licznych głosów protestu przeciwko tak ukształtowanym zasadom wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych i upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zmiany tych zasad, w tym także do wsparcia akcji podpisywania petycji całego środowiska lekarskiego w tej sprawie.
 
    Sekretarz                                                                                                                       Prezes
Mariusz Janikowski                                                                                           Maciej Hamankiewicz
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

APEL
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 października 2011 r.

do władz Rzeczypospolitej Polskiej
 
 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uwzględniając:
- przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- szeroką falę niezadowolenia środowiska lekarskiego z obecnych regulacji w zakresie wystawiania recept na leki refundowane,
- treść stanowiska Konwentu prezesów okręgowych rad lekarskich z dnia 15 października 2011 r.,
wnosi o pilne dokonanie zmian systemu wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych. Przewidziane w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zasady wystawiania recept na leki refundowane nakładają na lekarzy i lekarzy dentystów administracyjne obowiązki płatnika publicznego związane z ustaleniem statusu ubezpieczeniowego pacjenta.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że zadaniem lekarza i lekarza dentysty powinno być leczenie wszystkich chorych bez względu na ich status ubezpieczenia zdrowotnego. Zasada niesienia pomocy wszystkich potrzebującym jest jedną z podstawowych reguł wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Rolą lekarza i lekarza dentysty jest leczenie, a rolą płatnika publicznego powinno być ustalanie, kto i w jakim zakresie jest uprawniony do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Przerzucanie powyższego zadania, które w sposób oczywisty mieści się w roli, jaką w Rzeczypospolitej Polskiej powierzona została Narodowemu Funduszowi Zdrowia, na lekarzy i lekarzy dentystów przy rosnącym obciążeniu ich innymi obowiązkami administracyjnymi związanymi ze sprawozdawaniem i rozliczeniem udzielonych świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest działaniem nieuzasadnionym i niekorzystnie rzutującym na dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych.
Rozwiązanie budzi szczególne zastrzeżenia z uwagi na fakt, iż lekarze i lekarze dentyści nie mają narzędzi ani danych pozwalających im na zrealizowanie nakładanego na nich obowiązku weryfikacji uprawnień pacjenta do otrzymania świadczeń finansowanych ze środków publicznych – narzędziami takimi dysponuje natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia. Oburzenie środowiska lekarskiego wywołuje w szczególności fakt, iż wystawienie recept osobie nieuprawnionej skutkować będzie nałożeniem kar umownych i obowiązkiem zwrotu kwoty refundacji.
Należy również podkreślić, że nadmierne obciążenie lekarzy i lekarzy dentystów administracyjnymi obowiązkami nakładanymi przez płatnika publicznego sprawia, że lekarze i lekarze dentyści więcej czasu zmuszeni są poświęcać realizacji tych biurokratycznych obowiązków, niż opiece nad chorym. Rosnąca liczba zadań administracyjnych nakładanych na lekarzy i lekarzy dentystów przekłada się w sposób oczywisty na czas oczekiwania chorego na przyjęcie przez lekarza lub lekarza dentystę.
Ponadto, szczególne zastrzeżenia budzą dalsze rozwiązania przyjęte w systemie wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych polegające w szczególności na:
1) nierównym ukształtowaniu praw i obowiązków stron umów upoważniających do wystawiania recept,
2) posługiwaniu się nieprecyzyjnymi terminami jak np. „recepta nieudokumentowana względami medycznymi”, które pozostawiają Narodowemu Funduszowi Zdrowia dowolność interpretacji takich terminów (w szczególności niczym nieuzasadnionych wymagań w zakresie dokumentowania rozpoznania choroby przewlekłej przez drugiego lekarza),
3) kumulowaniu sankcji w przypadku nieprawidłowego wykonywania przez lekarza, lekarza dentystę umowy upoważniającej do wystawiania recept takich jak kary umowne, obowiązek zwrotu kwoty refundacji i wypowiedzenie umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane oraz zakaz zawierania kolejnych umów.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem o pilne rozpoczęcie prac na reformą zasad wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, która pozwoliłaby lekarzom i lekarzom dentystom wypełniać ich rolę w społeczeństwie tj. leczyć chorych zgodnie ze swoimi kompetencjami, a zadania administracyjne publicznego płatnika przekazałaby powołanej do realizacji tej funkcji i dysponującej stosownymi narzędziami instytucji tj. Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Wskazane powyżej nieprawidłowości systemu wystawiania recept refundowanych ze środków publicznych oraz przewidziane w ustawie o refundacji leków rozwiązania szczegółowe dotyczące kar umownych oraz obowiązku zwrotu kwoty refundacji są nie do zaakceptowania przez środowisko lekarskie. Rosnąca liczba protestów indywidualnych lekarzy i lekarzy dentystów przeciw tym zasadom wskazuje, że cierpliwość, z jaką lekarze i lekarze dentyści przyjmowali dotychczas nakładane na nich zadania administracyjne wyczerpuje się.
Narastająca fala niezadowolenia środowiska lekarskiego może doprowadzić do sytuacji, w której lekarze i lekarze dentyści w obawie o własne bezpieczeństwo oraz w trosce o zapewnienie pacjentom odpowiedniego czasu nie podpiszą umów upoważniających do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane i będą wystawiać chorym recepty pełnopłatne.
Powyższe względy w pełni uzasadniają wstrzymanie praktyk stosowanych przez NFZ oraz wejścia w życie przepisów oraz podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia, Rząd, oraz Parlament Rzeczypospolitej Polskiej działań legislacyjnych zmierzających do racjonalizacji zasad wystawiania recept na leki i wyroby refundowane.

    Sekretarz                                                                                                                       Prezes

Mariusz Janikowski                                                                                           Maciej Hamankiewicz
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
W  dniu  21.10.2011  r.  odbyło się  spotkanie  prezesa ORL Jacka Kozakiewicza  z  zespołem zastępców  rzecznika  odpowiedzialności  zawodowej    oraz członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego.  Zebrani   solidaryzują się   z  przedstawionym stanowiskiem  Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich z  dnia 15.10.2011  r.  w sprawie ustawy z dnia  12 maja  2011 r. o refundacji leków , środków spożywczych  specjalnego przeznaczenia  żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ze  szczególnym uznaniem  odnieśli się do aktywności śląskiego samorządu lekarskiego dla  obrony  praw  pacjentów  i  środowiska  lekarskiego  przed   skutkami  wadliwych zapisów ustawowych.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
W dniu 20 października br. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezesa ORL Jacka Kozakiewicza z Dyrektorem ŚOW NFZ w Katowicach Zygmuntem Klosą.
Podczas spotkania Prezes ORL przekazał Dyrektorowi ŚOW NFZ stanowisko Konwentu Prezesów ORL dot. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Prezes ORL przekazał Dyrektorowi ŚOW NFZ także inne uwagi zgłaszane przez środowisko lekarskie do w/w ustawy.
Dyrektor ŚOW NFZ odniósł się ze zrozumieniem do dążeń samorządu i innych organizacji lekarskich dla doprecyzowania zapisów ustawy, zwłaszcza tych podnoszonych w stanowisku Konwentu Prezesów ORL. Podzielił pogląd Prezesa ORL, że powinna być stosowana jednolita wykładnia zapisów ustawy na terenie całej Polski.
Dyrektor ŚOW NFZ w ciągu 14 dniu (w ramach posiadanych kompetencji) odniesie się do postulatów samorządu.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stanowisko
Konwentu prezesów okręgowych rad lekarskich
z dnia 15 października 2011 r.
 
W związku ze zbliżającym się dniem wejścia w życie większości przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 696) prezesi okręgowych rad lekarskich po raz kolejny podkreślają, że zapisy ustawy nie uwzględniają wielu uzasadnionych zastrzeżeń i racjonalnych postulatów, zgłaszanych przez samorząd lekarski.
 
Prezesi stwierdzają, że minimum niezbędnych zmian, które powinny być wprowadzone do ustawy, stanowi:

- jednoznaczne określenie kryteriów uznawania pacjenta za ubezpieczonego oraz nie obarczanie lekarzy oraz lekarzy dentystów obowiązkiem kontroli uprawnień pacjenta,

- zniesienie nierówności stron przy podpisywaniu umów na wystawianie refundowanych recept, w szczególności rezygnacja z kar umownych albo precyzyjne określenie zasad ich stosowania oraz maksymalnej ich wysokości,

- doprecyzowanie pojęcia „recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi”, o której mowa w art. 48 ust. 8 pkt 1 ustawy,

- rezygnacja z kumulowania wobec lekarzy i lekarzy dentystów trzech sankcji, przewidzianych w art. 48 ustawy: kar umownych (ust. 3 pkt 3), zwrotu kwoty refundacji (ust. 8) oraz zakazu zawierania kolejnych umów (ust. 11).

 
Mając na uwadze uprawnienia pacjentów, podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale także biorąc pod uwagę obawy lekarzy i lekarzy dentystów, dla których niektóre zapisy ustawy stwarzają niczym nieuzasadnione zagrożenie skumulowanymi sankcjami, prezesi okręgowych rad lekarskich proponują podjęcie następujących działań:
 

- zorganizowanie w najbliższym czasie wspólnego spotkania Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz organizacji zrzeszających pracodawców w ochronie zdrowia dla wypracowania zasad wspólnego postępowania w obliczu zagrożeń, wynikających z zapisów ustawy,

- zorganizowanie w listopadzie konferencji prasowej z udziałem mediów i przedstawicieli organizacji pacjentów dla wyjaśnienia konieczności podjęcia przez środowisko lekarskie odpowiednich decyzji,

- zbieranie wśród lekarzy i lekarzy dentystów deklaracji uczestnictwa w powszechnej akcji nie podpisywania umów na wystawianie refundowanych recept w razie braku zmian zapisów ustawy.

 
Przewodniczący Konwentu
Jerzy Jakubiszyn
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Petycja "Chcemy leczyć, nie refundować"!
 
Bardzo proszę każdego lekarza, którzy chce zaprotestować przeciw nowym (mają wejść w życie 1.07.2012 r.)  – bardzo restrykcyjnym (sankcje finansowe i karne za wyłudzenie pieniędzy publicznych) przepisom dotyczącym wypisywania recept refundowanych o poświęcenie kilku minut i poparcie dla petycji zamieszczonej na stronie:
www.konsylium24.pl/PetycjaRefundacja (konieczna jest rejestracja w serwicie)
OZZL niezmiennie uważa, że kwestia odpowiedzialności w zakresie zasadności refundacji kosztów leków – wzorem innych państw UE – nie może w żadnym wypadku obciążać lekarza ordynującego lek tym bardziej, że lekarz nie ma skutecznych narzędzi weryfikujących czy pacjent w chwili wypisywania leku jest ubezpieczony w NFZ (np. czy jego pracodawca opłacił za niego składkę na ubezpieczenie zdrowotne na dzień wypisywania recepty). Uważam, że jeżeli nie zostaną zmienione przepisy w tym zakresie to lekarze powinni masowo odmówić wypisywania recept refundowanych, ponieważ każdy lekarz który tego nie uczyni narazi siebie i swoją rodzinę na olbrzymie niebezpieczeństwo związane z możliwymi sankcjami finansowymi (np. 800 000 zł kary jak niżej) i karnymi (np. zakaz wykonywania zawodu lekarza).
 
 
 
 
 
Serdecznie pozdrawiam,
Maciej Niwiński
Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL
 

Załączniki

Wybierz pozycję