Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Informacje Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w zakresie odpadów i gazówOBOWIĄZEK EWIDENCJI ODPADÓW


Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 13 ww. ustawy przez posiadacza odpadów rozumie się każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów.


Wytwórcą odpadów jest:
• każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów),

• oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),

• wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej (Art. 3 ust. 2. pkt 22) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).


Obowiązek prowadzenia ewidencji, nie dotyczy:

• wytwórców odpadów komunalnych (art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach),

• wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach),

• osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby (art. 36 ust. 3 ustawy o odpadach),

• wytwórców odpadów, dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735) - wydanym na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy o odpadach, który mówi o przedmiotowym zwolnieniu niektórych odpadów z obowiązku prowadzenia ewidencji kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców.


Uproszczoną ewidencję, wyłącznie w postaci karty przekazania odpadów mogą prowadzić:

• małe i średnie przedsiębiorstwa, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735) spełniają następujące warunki:

◦ wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,

◦ wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg (ton) rocznie,

• transportujący odpady (art. 36, ust. 5 ustawy o odpadach).


Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu, nie zwalnia przedsiębiorcy od sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach.


Od 1 stycznia 2011 r. ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

• karta ewidencji odpadów - służy do prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów w zakresie np. ilości wytwarzanych odpadów, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu oraz przekazywanych lub przyjętych od innych podmiotów,

• karta przekazania odpadu - wykorzystywana przy przekazywaniu odpadów innym podmiotom, sporządzana przez przekazującego odpad, następnie wypełniana przez transportującego odpad oraz przyjmującego odpad,

• karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych - stosowana tylko w oczyszczalniach ścieków,

• karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - prowadzą ją tylko zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

• karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji - dotyczy tylko stacji demontażu oraz prowadzących punkty zbierania pojazdów.

 

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby bieżącej ewidencji odpadów zostały określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673)

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIA DANYCH O ODPADACH


Zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 
Zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów oraz wykaz decyzji w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z w/w ustawą o odpadach wraz z okresem ich obowiązywania (od dnia do dnia).

Zbiorcze zestawienia danych, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych, jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do przechowywania zbiorczych zestawień danych, do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.


Zakres wymaganych informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych określa:

za lata 2002-2006
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 2001 r. Nr 152 poz. 1737)

za lata za 2007-2010
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 686)

od roku sprawozdawczego 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674)


Korekta zbiorczego zestawienia danych

Jeżeli z weryfikacji zbiorczych zestawień danych wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem rzeczywistym, marszałek województwa wzywa w drodze decyzji do korekty zbiorczego zestawienia danych. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.

 


PRZYDATNE AKTY PRAWNE:
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006 r. Nr 49, poz. 356).


Akty prawne można wyszukać za pomocą Internetowego Systemu Aktów Prawnych pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

 


Informację nt. zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi można uzyskać w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
Wydział Ochrony Środowiska,
Katowice, ul. Wita Stwosza 7,
pok. 301-304, 311:

tel. +48 (32) 78 35 626, 78 35 627, 78 35 628, 78 35 629, 78 35 604, 78 35 652, 78 35 684,

fax +48 (32) 78 35 660


Korespondencję należy kierować na adres:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
UL. LIGONIA 46
40-037 KATOWICE

 

 

Informacje w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska dostępne pod adresem:

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12

 


Załączniki