Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

SKŁADKI

data: czwartek, 30 październik 2014

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Naczelna Rada Lekarska niestety nie dokonała żadnych zmian w treści Uchwały NRL nr 27/14/VII podjętej 5 września.

W związku z tym od 1 stycznia 2015 r. dla większości z nas ( wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty do 75 roku życia ) składka wzrasta z 40 zł do 60 zł miesięcznie.
 
Okręgowa Rada Lekarska Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, wraz z jej Prezydium, po wielu analizach i konsultacjach, sprzeciwiała się podwyższeniu wysokości składki członkowskiej. Jednogłośnie zaakceptowane stanowisko zostało przedstawione zarówno Konwentowi Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich, jak i  Naczelnej Radzie Lekarskiej
. (Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym  „kalendarium składkowym”)
Sprzeciwialiśmy się, bowiem gospodarujemy bardzo oszczędnie, zarówno  składkami, jak i środkami pozyskiwanymi z innych źródeł ( m.in. z aplikowania do funduszy unijnych).  Śląska Izba Lekarska nie ma więc problemów finansowych, mimo niedostatecznego wywiązywania się Ministerstwa Zdrowia z ustawowego obowiązku zwrotu OIL kosztów  za czynności przejęte od administracji państwowej. Dzięki dobrze skonstruowanemu budżetowi, racjonalnemu gospodarowaniu  oraz przestrzeganiu wniosków i zaleceń  Okręgowej Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków i oszczędności , uzyskane środki finansowe pozwalają na pokrycie kosztów bieżącej pracy biura ŚIL, niezbędne inwestycje w infrastrukturę Izby oraz podejmowanie i poszerzanie działań w zakresie m.in.: pomocy  prawnej dla członków ŚIL, działalności socjalnej (pożyczki, zapomogi w zdarzeniach losowych, trudnych  sytuacjach  materialnych oraz zapomogi pośmiertne, stypendia dla dzieci zmarłych lekarzy, nagrody, itp.)  a także organizacji szkoleń, konferencji czy kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów.
W ostatnich dniach Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła uchwały  korzystnie zmieniające od 1 listopada br. wysokość i oprocentowanie pożyczek z funduszu socjalnego oraz pożyczek z funduszu na kształcenie. Kwota jednorazowej pożyczki z funduszu socjalnego została podniesiona z 10 000 zł do 15 000 zł, a w uzasadnionych przypadkach do 30 000  zł. Obniżono wysokość odsetek z 4% do 2% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki. W przypadku pożyczek udzielanych z funduszu na kształcenie, obniżono wysokość odsetek z 2% do 1% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki.  Od 22 października br. jednorazową  gratyfikację finansową otrzymają wszyscy członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy ukończyli 85 lat.
Nadal będziemy czynić wszelkie starania, by w jak największym stopniu przekazywane składki w różnych  formach wracały do lekarzy i lekarzy dentystów.
Prezes Jacek Kozakiewicz wraz z Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Kalendarium „składkowe”
22 marca 2014 r. Apel nr 14  XII  Krajowego Zjazdu Lekarzy do  Naczelnej Rady  Lekarskiej w sprawie nowelizacji uchwały dotyczącej  składek członkowskich, w szczególności  uproszczenia  zasad  zwalniania z obowiązku  opłacania składki.
3 kwietnia 2014 r. Konwent Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich rozpoczął pracę nad projektem nowej uchwały.
21 maja 2014 r.  stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej  w Katowicach.
1) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  w chwili obecnej nie widzi potrzeby zmiany wysokości składki członkowskiej.
2) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej  proponuje utrzymać dotychczasowe obniżenia wysokości składki i zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
3) Prezydium ORL proponuje ponadto, by wszyscy członkowie samorządu po ukończeniu 75 roku życia byli  zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
4) Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, zdecydowanie opowiada się za uproszczeniem trybu uzyskiwania obniżenia lub zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.

11 czerwca br. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach jednogłośnie przyjęła stanowisko, identyczne z ww. stanowiskiem  Prezydium z 21 maja br. Jednocześnie upoważniła Prezesa Jacka Kozakiewicza  do przedstawienia tego stanowiska podczas obrad NRL i posiedzenia Konwentu Prezesów OIL.
13 czerwca br. Konwent Prezesów OIL niejednogłośnie , przy sprzeciwie m.in. Prezesa ORL w Katowicach, przyjął projekt uchwały, zakładający podwyższenie składki. 
27 czerwca br. posiedzenie NRL,  dyskusja nad projektem Uchwały. Prezes ORL Jacek Kozakiewicz  przedstawił argumenty przeciw podniesieniu składki oraz stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Naczelna  Rada Lekarska postanowiła skierować  projekt  do Komisji  Finansowo-Budżetowej.
4  września  br. posiedzenie  Komisji  Budżetowo-Finansowej NRL, sporządzono projekt Uchwały zgodnie  z wnioskiem  Konwentu Prezesów OIL oraz projektem przedstawionym przez  Okręgową  Izbę  Lekarską  w Warszawie (zawierającą  propozycję  podniesienia  składki z  40 zł do 60 zł) 
5 września br. posiedzenie NRL. Podjęto Uchwałę nr 27/14/VII dotyczącą nowych zasad ustalania wysokości  składki, przewidującą jej wzrost od 1 stycznia 2015 r. z 40 zł do 60 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty do 75 roku życia, będącego członkiem okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej. Lekarz i lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie. ( Uchwała została zamieszczona w 216 numerze „Pro Medico”; październik 2014)
17 września br. Apel Okręgowej  Rady Lekarskiej w Katowicach do NRL o zmianę podjętej Uchwały i  dostosowanie wysokości składki do realnych potrzeb , przedstawionych przez poszczególne izby lekarskie.

Podjęcie przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 5 września 2014r. uchwały nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki członkowskiej bardzo zaniepokoiło śląskie środowisko lekarskie. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, po licznych konsultacjach wśród Koleżanek i Kolegów, już w dniu 11 czerwca br. przyjęła stanowisko, w którym jednogłośnie opowiedziała się między innymi za utrzymaniem dotychczasowej wysokości składki członkowskiej. Apelujemy do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę podjętej uchwały i dostosowanie wysokości składki do realnych potrzeb przedstawionych przez poszczególne izby lekarskie.

9 października br. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
przygotowało projekt uchwały dla Naczelnej Rady Lekarskiej, dotyczący wysokości składki członkowskiej dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej. Projekt zawierał m.in. propozycje: utrzymania wysokości składki na obecnym poziomie tj. 40 zł wraz z uwzględnieniem dotychczas obowiązujących obniżeń i zwolnień z jej opłacania, uproszczenie procedur ich uzyskiwania oraz dodatkowo zwolnienie z  opłacania składek osób po ukończeniu 75 roku życia. Kol. Jan Cieślicki, członek NRL i  przewodniczący Komisji Finansowej ORL w Katowicach,  został upoważniony do złożenia wniosku o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad Naczelnej Rady Lekarskiej.

PROJEKT: Uchwały nr … /14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej, w sprawie wysokości składki  członkowskiej dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej:
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 114 ust. 2 pkt 1 i art. 116 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708  z późniejszymi  zmianami) ,  uchwały KZL Nr 14 z  21.03.2014 roku oraz na wniosek  ORL Śląskiej Izby Lekarskiej uchwala się:
Składki członkowskie
§1
Z zastrzeżeniem Paragrafów  3 i 4  wysokość składki  członka Śląskiej Izby Lekarskiej, zwanego dalej również lekarzem, wynosi 40,00 złotych miesięcznie.
§2
1. Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym lekarz:
a) został wpisany do rejestru członków ŚIL;
b) utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki;
2. Składkę opłaca się do końca miesiąca:
a) na konto bankowe ŚIL,
b) na indywidualny numer subkonta bankowego nadany i przekazany przez ŚIL w kasie ŚIL.
3. Od zaległych składek członkowskich nalicza się odsetki ustawowe od dnia wymagalności.
4. W przypadku zaległości powyżej 3 miesięcy, lekarz otrzymuje upomnienie. Jeżeli lekarz bezzwłocznie nie uiści zaległości, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne zgodnie z art. 116 ustawy o izbach lekarskich.

Ulgi i zwolnienia z opłacania składek
§3
1. Z obowiązku opłacania składki zwolnieni są członkowie ŚIL , którzy :
a) ukończyli 75 lat;
b) poza świadczeniami emerytalno-rentowymi nie osiągają przychodów  z innych źródeł.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 następuje z mocy niniejszej uchwały z pierwszym dniem miesiąca następnego   po miesiącu w którym lekarz  ukończył 75 lat.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2  udzielane jest wyłącznie na okres w którym dany członek ŚIL nie uzyskuje jakichkolwiek przychodów  poza świadczeniami  emerytalno – rentowymi w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych i rozpoczyna się  od miesiąca następnego po miesiącu w którym podjęta została uchwała o zwolnieniu.

§4
1. Składkę w wysokości  10,00 złotych miesięcznie opłacają :
a) stażyści,
b) emeryci i renciści w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, którzy poza świadczeniami emerytalno-rentowymi uzyskują dodatkowy, miesięczny przychód  nie przekraczający miesięcznego wynagrodzenie lekarza stażysty.
2. Obowiązek opłacania składki w wysokości 10,00 złotych dla stażystów powstaje od miesiąca w którym lekarz został wpisany na  listę członków ŚIL i kończy się z upływem miesiąca w którym  dany członek  otrzymał prawo wykonywania zawodu lekarza  lub lekarza dentysty.
3. Obowiązek opłacania składki w wysokości 10,00 złotych dla emerytów i rencistów, którzy poza świadczeniami emerytalno-rentowymi uzyskują dodatkowy, miesięczny przychód  nie przekraczający miesięcznego wynagrodzenie lekarza stażysty, powstaje od miesiąca następnego  po miesiącu w którym podjęta została uchwała w tym przedmiocie.
§5
1. W razie uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez lekarza warunku braku bądź wysokości przychodu, o którym mowa w paragrafie 3 ust.1 lit. b oraz paragrafie 4 ust.1 lit. b, Skarbnik ORL może zażądać od lekarza dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie.
2. Zwolnienie z  obowiązku opłacania składki  lub ustalenie  składki w wysokości 10,00 złotych na pisemny wniosek zainteresowanego  członka. Nie dotyczy to członków, którzy ukończyli 75 lat i lekarzy stażystów.

Postanowienia przejściowe i końcowe

§6
Członek, który przed wejściem w życie niniejszej uchwały uzyskał zwolnienie z obowiązku opłacania składki  lub któremu ustalono obowiązek opłacania składki w wysokości 10,00 złotych  zachowuje takie zwolnienie lub obowiązek .

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem … … ………………r.


17 października 2014 r. posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej. Wniosek o wprowadzenie projektu ŚIL, przedstawiony przez Kol. Jana Cieślickiego (oraz inne projekty dotyczące zmiany uchwały o składkach) decyzją NRL nie został włączony do porządku obrad. Członkowie Rady  nie dokonali żadnych zmian w treści Uchwały NRL podjętej 5 września, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015r.

23 października br. posiedzenie Prezydium ORL w Katowicach. Prezes Jacek  Kozakiewicz przedstawił swój projekt podzielenia kwoty, o którą powiększona została składka na dwie części:  „dobro wspólne”, zarządzane przez Izbę i część indywidualną, którą dysponować mógłby każdy lekarz i lekarz dentysta tak, by  przeznaczać ją na wybrany przez siebie cel , zgodny z zadaniami, przewidzianymi w ustawie o izbach lekarskich.
Prezydium ORL wyraziło pełną  aprobatę  dla  w/w projektu i postanowiło rozpocząć prace  nad  szczegółowym jego opracowaniem.