Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

UŁATWIENIA W PROWADZENIU PRAKTYKI LEKARSKIEJ.

data: piątek, 15 lipiec 2016

Zmieniona  ustawa o działalności leczniczej wprowadza kilka ułatwień wykonywania działalności leczniczej dla lekarzy, które wcześniej były wielokrotnie zgłaszane przez samorząd lekarski, m. in.:

- odstąpienie od obowiązku dołączania opinii sanitarnej
- zniesiono obowiązek przedkładania polisy ubezpieczenia
- zrezygnowano z obowiązku prowadzenia regulaminów organizacyjnych dla "praktyk w podmiocie"

 

W dniu 15 lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960), z zastrzeżeniem dwóch przepisów, które weszły w życie w terminie wcześniejszym (tj. z dniem 30 czerwca 2016 r.). Nowelizacja wprowadziła szereg zmian, z których część wiąże się z wykonywaniem przez lekarza praktyki lekarskiej, a pozostałe związane są z działalnością szpitali.

 

Ustawą wprowadzono kilka ułatwień wykonywania działalności leczniczej dla lekarzy, które wcześniej były wielokrotnie zgłaszane przez samorząd lekarski.

 

Przy dokonywaniu rejestracji praktyki lekarskiej i podmiotu leczniczego ustawodawca odstąpił od obowiązku dołączania opinii sanitarnej wydawanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zamiast ww. dokumentów, lekarz będzie składał oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej. W trakcie prowadzenia praktyki zniesiono także wymóg przedstawiania kolejnych polis ubezpieczeniowych, potwierdzających kontynuację ubezpieczenia OC.

 

W przypadku indywidualnych (indywidualnych specjalistycznych) praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (powszechnie zwanych dotychczas „praktykami w podmiocie”) zrezygnowano z obowiązku prowadzenia regulaminów organizacyjnych dla tych praktyk.

 

Ponadto, zwolniono kierowników podmiotów leczniczych z obowiązku przekazywania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych raz na kwartał informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

 

Nowelizacją wprowadzono także następujące zmiany:

- ze słowniczka ustawowego uchylono pojęcie przedsiębiorstwa, wprowadzając w to miejsce pojęcie zakładu leczniczego rozumianego jako zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczej wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Wprowadzenie nowego określenia pociąga za sobą zmiany w ustawie o działalności leczniczej i innych ustawach używających tych zwrotów. W tym przypadku konieczne było zastąpienia określeń (np. poprzez zmiany nazw praktyk prowadzonych przez lekarzy). Równocześnie, na mocy przepisów przejściowych, z dniem wejścia w życie ustawy, tj. 15 lipca 2016 r., przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych staną się zakładami leczniczymi podmiotów leczniczych;

 

- wprowadzono możliwość tworzenia i prowadzenia nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Skarb Państwa (reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę), jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie medyczne. Ustawa określa szczegółowe kwestie związane z tworzeniem SP ZOZ-ów;

 

- zniesiono wymóg posiadania przez szpitale ubezpieczeń z tytułu zdarzeń medycznych;

- zmieniono przepisy dotyczące standardów, wprowadzając w miejsce standardów postępowania medycznego – standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dookreślając, iż dotyczą one sposobu sprawowania opieki nad pacjentem lub wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Określenie przez Ministra Zdrowia standardów nadal pozostaje fakultatywne, tym niemniej w przypadku ich wydania - podmiot wykonujący działalność leczniczą (a więc lekarz mający praktykę i podmiot leczniczy) obowiązany jest je stosować. Równocześnie przewidziano, iż dotychczasowe rozporządzenia określające standardy (wydane na podstawie art. 22 ust. 5 w brzmieniu dotychczas obowiązującym) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.;

 

- dla szpitali wprowadzono obowiązek informowania Policji o fakcie przyjęcia pacjenta małoletniego, gdy nie ma możliwości nawiązania kontaktu z przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym tego małoletniego. Obowiązek obejmuje także osoby, gdy nie jest możliwe ustalenie ich tożsamości. W terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy jednostki Policji mają przekazać szpitalom numer telefonu lub faxu albo e-mail, na który będą one przekazywały ww. informacje;

 

- wprowadzono, że w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą konkurs tylko na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący. W przypadku innych stanowisk – ogłasza kierownik;

 

- w terminie do 31 grudnia 2017 r. kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą mają obowiązek dostosowania swojej działalności, statutów oraz regulaminów organizacyjnych do przepisów wynikających z nowelizacji. Powyższy obowiązek dotyczy także lekarzy, mających praktyki lekarskie.  

 

- nowelizacja zmieniła także ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez wprowadzenie możliwości finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń dla mieszkańców.

 

Katarzyna Różycka

radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL