Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

UŁATWIENIA W PROWADZENIU PRAKTYKI LEKARSKIEJ.

data: piątek, 15 lipiec 2016

Zmieniona  ustawa o działalności leczniczej wprowadza kilka ułatwień wykonywania działalności leczniczej dla lekarzy, które wcześniej były wielokrotnie zgłaszane przez samorząd lekarski, m. in.:

- odstąpienie od obowiązku dołączania opinii sanitarnej
- zniesiono obowiązek przedkładania polisy ubezpieczenia
- zrezygnowano z obowiązku prowadzenia regulaminów organizacyjnych dla "praktyk w podmiocie"

 

W dniu 15 lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960), z zastrzeżeniem dwóch przepisów, które weszły w życie w terminie wcześniejszym (tj. z dniem 30 czerwca 2016 r.). Nowelizacja wprowadziła szereg zmian, z których część wiąże się z wykonywaniem przez lekarza praktyki lekarskiej, a pozostałe związane są z działalnością szpitali.

 

Ustawą wprowadzono kilka ułatwień wykonywania działalności leczniczej dla lekarzy, które wcześniej były wielokrotnie zgłaszane przez samorząd lekarski.

 

Przy dokonywaniu rejestracji praktyki lekarskiej i podmiotu leczniczego ustawodawca odstąpił od obowiązku dołączania opinii sanitarnej wydawanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zamiast ww. dokumentów, lekarz będzie składał oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej. W trakcie prowadzenia praktyki zniesiono także wymóg przedstawiania kolejnych polis ubezpieczeniowych, potwierdzających kontynuację ubezpieczenia OC.

 

W przypadku indywidualnych (indywidualnych specjalistycznych) praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (powszechnie zwanych dotychczas „praktykami w podmiocie”) zrezygnowano z obowiązku prowadzenia regulaminów organizacyjnych dla tych praktyk.

 

Ponadto, zwolniono kierowników podmiotów leczniczych z obowiązku przekazywania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych raz na kwartał informacji o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

 

Nowelizacją wprowadzono także następujące zmiany:

- ze słowniczka ustawowego uchylono pojęcie przedsiębiorstwa, wprowadzając w to miejsce pojęcie zakładu leczniczego rozumianego jako zespół składników majątkowych, za pomocą którego podmiot leczniczej wykonuje określony rodzaj działalności leczniczej. Wprowadzenie nowego określenia pociąga za sobą zmiany w ustawie o działalności leczniczej i innych ustawach używających tych zwrotów. W tym przypadku konieczne było zastąpienia określeń (np. poprzez zmiany nazw praktyk prowadzonych przez lekarzy). Równocześnie, na mocy przepisów przejściowych, z dniem wejścia w życie ustawy, tj. 15 lipca 2016 r., przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych staną się zakładami leczniczymi podmiotów leczniczych;

 

- wprowadzono możliwość tworzenia i prowadzenia nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Skarb Państwa (reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę), jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie medyczne. Ustawa określa szczegółowe kwestie związane z tworzeniem SP ZOZ-ów;

 

- zniesiono wymóg posiadania przez szpitale ubezpieczeń z tytułu zdarzeń medycznych;

- zmieniono przepisy dotyczące standardów, wprowadzając w miejsce standardów postępowania medycznego – standardy organizacyjne opieki zdrowotnej dookreślając, iż dotyczą one sposobu sprawowania opieki nad pacjentem lub wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Określenie przez Ministra Zdrowia standardów nadal pozostaje fakultatywne, tym niemniej w przypadku ich wydania - podmiot wykonujący działalność leczniczą (a więc lekarz mający praktykę i podmiot leczniczy) obowiązany jest je stosować. Równocześnie przewidziano, iż dotychczasowe rozporządzenia określające standardy (wydane na podstawie art. 22 ust. 5 w brzmieniu dotychczas obowiązującym) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.;

 

- dla szpitali wprowadzono obowiązek informowania Policji o fakcie przyjęcia pacjenta małoletniego, gdy nie ma możliwości nawiązania kontaktu z przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym tego małoletniego. Obowiązek obejmuje także osoby, gdy nie jest możliwe ustalenie ich tożsamości. W terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy jednostki Policji mają przekazać szpitalom numer telefonu lub faxu albo e-mail, na który będą one przekazywały ww. informacje;

 

- wprowadzono, że w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą konkurs tylko na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący. W przypadku innych stanowisk – ogłasza kierownik;

 

- w terminie do 31 grudnia 2017 r. kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą mają obowiązek dostosowania swojej działalności, statutów oraz regulaminów organizacyjnych do przepisów wynikających z nowelizacji. Powyższy obowiązek dotyczy także lekarzy, mających praktyki lekarskie.  

 

- nowelizacja zmieniła także ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez wprowadzenie możliwości finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego świadczeń dla mieszkańców.

 

Katarzyna Różycka

radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL