Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

INFORMACJA O PROCESIE SĄDOWYM

data: piątek, 23 czerwiec 2017

Z końcem maja zapadł w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w Wydziale Karnym wyrok skazujący pacjenta, który naruszył nietykalność cielesną lekarza pracującego w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym, korzystającego z ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. W niniejszym procesie lekarz występował jak oskarżyciel posiłkowy. Tym samym, jako strona postępowania mógł składać wnioski dowodowe oraz brać aktywny udział w czynnościach toczącej się sprawy.

Wskazać należy, że oskarżony pacjent został uznany winnym naruszenia nietykalności cielesnej, w wyniku którego lekarz doznał obrażeń ciała naruszających czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni, to jest winny popełnienia przestępstwa z art. 222 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. – i za to skazany na karę roku pozbawienia wolności. Równocześnie, Sąd orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej nawiązkę.
Na dzień przygotowania niniejszej informacji, tj. 6 czerwca 2017 r., wyrok nie jest prawomocny.
Dla przypomnienia dodać należy, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) dla funkcjonariuszy publicznych.
W konsekwencji przyjąć należy, że lekarzowi podejmującemu wyżej wymienionych czynności przysługuje ochrona należna funkcjonariuszowi publicznemu. Zapewnienie właściwej ochrony stanowi gwarancję możliwości udzielania pomocy pacjentom. Podkreślenia wymaga fakt, iż lekarz w takiej sytuacji nie jest funkcjonariuszem publicznym, a jedynie korzysta w ochrony przynależnej funkcjonariuszowi publicznemu i to tej tylko, jaka wynika z przepisów kodeksu karnego. W praktyce oznacza to, iż osoby te (lekarze) korzystać mogą z ochrony zawartej w tych przepisach kodeksu karnego, które kwalifikowane są osobą funkcjonariusz publicznego, a wyrażenie "funkcjonariusz publiczny" użyto do oznaczenia przedmiotu czynności wykonawczej, czyli osoby na której dokonano danego przestępstwa.
Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć także w orzecznictwie, w tym w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2016 r., I KZP 24/15,  w którym Sąd przyjął, że „ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu przyznana lekarzowi w art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w art. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, […], nie obejmuje sytuacji innych, niż udzielanie pomocy doraźnej (a więc udzielanie pierwszej pomocy i podejmowanie medycznych czynności ratunkowych) lub pomocy lekarskiej wtedy, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych wypadkach niecierpiących zwłoki. Za wykonywanie czynności w tym zakresie uznać trzeba także działanie zmierzające bezpośrednio do ich udzielenia od chwili odebrania zindywidualizowanego wezwania do ich udzielenia lub od chwili podjęcia przez lekarza stosownych działań z własnej inicjatywy. Ta ochrona prawna nie obejmuje okresu pełnienia przez lekarza dyżuru w szpitalnym oddziale ratunkowym, jeśli polega on tylko na oczekiwaniu na wezwanie do wyjazdu załogi karetki pogotowia ratunkowego.
ŚIL pomagała w tym procesie.

Katarzyna Różycka
radca prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL