Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

List

data: poniedziałek, 11 lipiec 2011
Pan
Jacek Kozakiewicz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 
Szanowny Panie Prezesie,
Uprzejmie informuję, że Pani Poseł Jadwiga Wiśniewska otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie niepokojącej sytuacji finansowej służby zdrowia na terenie województwa śląskiego. Treść pisma Pana Jakuba Szulca, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia przekazuję w załączniku celem zapoznania się z opinią Ministerstwa w podniesionej sprawie.
           
Z poważaniem
Agnieszka Sowińska
 Pan

Grzegorz Schetyna
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
 
W związku z interpelacją Pani Jadwigi Wiśniewskiej i Pana Stanisława Szweda, Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 11 maja 2011 r., W sprawie "niepokojącej sytuacji finansowej służby zdrowia na terenie województwa śląskiego", przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 19 maja 2011 r., znak: SPS-023¬22529/11, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji,
Odnosząc się do kwestii podziału środków pomiędzy poszczególne GW NFZ uprzejmie informuję, że zasady podziału środków są uregulowane wart 118 ust 3 ww, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych dzieli się pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu uwzględniając:
1)         liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
2)         wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne;
3)         ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej
grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia,
Zgodnie z delegacją zawartą wart 119 ww, ustawy, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa NFZ, wydał rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 L W sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495), uwzględniając ww. przepisy art. 118. Powyższe zasady podziału zostały zastosowane po raz pierwszy do planu finansowego NFZ na rok 2010.
Ponadto uprzejmie informuję, że w planie finansowym Śląskiego GW NFZ na 2011 r. na koszty świadczeń opieki zdrowotnej zaplanowano kwotę 7 019 467 tys. zł, co stanowi wzrost o 5,31 % (tj. o kwotę 354 mln zł), w porównaniu do planu pierwotnego na 2010 r. z dnia 16 grudnia 2009 r. Powyższe środki stwarzają możliwość zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Pragnę jednocześnie poinformować, że w najbliższym czasie nie planuje się kolejnej zmiany ww. algorytmu podziału środków.
Z upoważnienia
 
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc 

Załączniki