Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

Porozumienie śląskich izb - lekarskiej i adwokackiej

data: czwartek, 24 czerwiec 2010

23.06.2010 przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej i Katowickiej Izby Adwokackiej w obecności Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach podpisali porozumienie o wzajemnej pomocy w sprawach dotyczących samorządności .

 

Poniżej tekst porozumienia:

 

P O R O Z U M I E N I E

 
zawarte w dniu 23 czerwca 2010 roku w Katowicach pomiędzy
 
1. Śląską Izbą Lekarską w Katowicach reprezentowaną przez :
 
Jacka Kozakiewicza – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
Jerzego Rdesa – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzeja Postka – Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
 
oraz
 
2. Izbą Adwokacką w Katowicach reprezentowaną przez :
 
1. Dziekana adw. Romana Kusza
 
2. Wicedziekanów
    - adw. Jerzego Piniora
    - adw. Henryka Stablę
 
Śląska Izba Lekarska w Katowicach oraz Katowicka Izba Adwokacka w Katowicach zrzeszające lekarzy, lekarzy dentystów oraz adwokatów i aplikantów adwokackich jako reprezentujące dwa samorządy o wieloletnich tradycjach, a których podstawowymi zadaniami jest sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez ich członków, dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej i doskonalenie zawodowe, integrowanie swych środowisk zawodowych a także działanie na rzecz ochrony zawodu lekarza i adwokata i na rzecz dobra ogółu społeczeństwa zważywszy na wykonywane przez ich członków zawody postanawiają zawrzeć Porozumienia o treści następującej:
 
§ 1
 
1. Obydwie Izby – strony Porozumienia – w celu pełniejszej realizacji swoich ustawowych i zawodowych zadań postanawiają nawiązać współpracę w ramach której wzajemnie służyć sobie będą radami bądź w innych formach współpracy w zakresie wiedzy prawniczej lub związanej z wiedzą medyczną.
Zakres tej współpracy strony na bieżąco uzgadniać będą za pośrednictwem swoich organów statutowych.
U podstaw tej współpracy obydwa samorządy będą współdziałać przy ochronie godności zawodów lekarza, lekarza dentysty oraz adwokata, a nadto służyć sobie wzajemnie pomocą przy poszerzaniu ogólnej wiedzy reprezentowanych środowisk zawodowych oraz wszystkich innych zainteresowanych o zasadach wykonywania zawodów wyżej wskazanych, zasad etyki dotyczących ich wykonywania.
 
2. Strony niniejszego Porozumienia współdziałać będą również w działaniach na rzecz ochrony zasad samorządności a nadto przy realizacji ich praw i obowiązków związanych z tworzeniem przepisów prawa dotyczących podstaw funkcjonowania samorządów, ochrony zdrowia oraz wymiaru sprawiedliwości i praw oraz obowiązków obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
 
 
§ 2
 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
 
§ 3
 
W celu konkretyzacji zasad współpracy strony mogą zawierać kolejne porozumienia wykonawcze dotyczące zagadnień problemowych a które stanowić będą załączniki Porozumienia niniejszego oraz integralną jego część.
 
 
 
dodał
Rafał Kiełkowski