Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

INFORMACJE W SPRAWIE USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW

data: poniedziałek, 24 październik 2011

Stanowisko oraz apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zasad wystawiania recept lekarskich na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

STANOWISKO
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 października 2011 r.

w sprawie zasad wystawiania recept lekarskich na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych


Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uwzględniając:
- przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- szeroką falę niezadowolenia środowiska lekarskiego z obecnych regulacji w zakresie wystawiania recept na leki refundowane,
przyjmuje niniejsze stanowisko:

 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia zasady wystawiania recept lekarskich na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych jakie określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Przewidziane w ww. ustawie zasady wystawiania recept na leki refundowane w dalszym ciągu nakładają na lekarzy i lekarzy dentystów administracyjne obowiązki płatnika publicznego związane z ustaleniem statusu ubezpieczeniowego pacjenta.
Przepisy ww. ustawy utrwalają dotychczasowe, od wielu lat negatywnie oceniane, zasady wystawiania recept na leki refundowane, tj.:
1) przypisanie lekarzowi i lekarzowi dentyście roli pracownika Narodowego Funduszu Zdrowia, którego pierwszym i najważniejszym zadaniem powinno być ustalenie uprawnień pacjenta do otrzymania recepty na lek refundowany,
2) nałożenie obowiązku weryfikacji uprawnień pacjenta pomimo, że lekarze i lekarze dentyści nie mają narzędzi pozwalających dokonać takiej weryfikacji – narzędziami takimi i niezbędnymi danymi dysponuje jedynie Narodowy Fundusz Zdrowia, który do tej pory nie był w stanie wyposażyć pacjentów w odpowiednie dokumenty.
 Ponadto, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia inne rozwiązania przyjęte w systemie wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych polegające w szczególności na:
1) nakładaniu na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku zwrotu kwoty refundacji w przypadku wystawienia recepty osobie nieuprawnionej pomimo, że lekarz nie ma możliwości weryfikacji tych uprawnień,
2) nierównym ukształtowaniu praw i obowiązków stron umów upoważniających do wystawiania recept,
3) posługiwaniu się nieprecyzyjnymi terminami jak np. „recepta nieudokumentowana względami medycznymi”, które pozostawiają dowolność interpretacji NFZ (w szczególności niczym nieuzasadnionych wymagań w zakresie dokumentowania rozpoznania choroby przewlekłej przez drugiego lekarza),
4) kumulowaniu wielu sankcji w przypadku nieprawidłowego wykonywania przez lekarza, lekarza dentystę umowy upoważniającej do wystawiania recept takich jak kary umowne, obowiązek zwrotu kwoty refundacji i wypowiedzenie umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane oraz zakaz zawierania kolejnych umów.

 Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyłącza się do bardzo licznych głosów protestu przeciwko tak ukształtowanym zasadom wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych i upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zmiany tych zasad, w tym także do wsparcia akcji podpisywania petycji  całego środowiska lekarskiego w tej sprawie.

  SEKRETARZ                 PREZES  


 Mariusz Janikowski           Maciej Hamankiewicz

 

APEL
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 października 2011 r.

do władz Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uwzględniając:
- przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- szeroką falę niezadowolenia środowiska lekarskiego z obecnych regulacji w zakresie wystawiania recept na leki refundowane,
- treść stanowiska Konwentu prezesów okręgowych rad lekarskich z dnia 15 października 2011 r.,
wnosi o pilne dokonanie zmian systemu wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych. Przewidziane w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zasady wystawiania recept na leki refundowane nakładają na lekarzy i lekarzy dentystów administracyjne obowiązki płatnika publicznego związane z ustaleniem statusu ubezpieczeniowego pacjenta.
 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że zadaniem lekarza i lekarza dentysty powinno być leczenie wszystkich chorych bez względu na ich status ubezpieczenia zdrowotnego. Zasada niesienia pomocy wszystkich potrzebującym jest jedną z podstawowych reguł wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Rolą lekarza i lekarza dentysty jest leczenie, a rolą płatnika publicznego powinno być ustalanie, kto i w jakim zakresie jest uprawniony do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Przerzucanie powyższego zadania, które w sposób oczywisty mieści się w roli, jaką w Rzeczypospolitej Polskiej powierzona została Narodowemu Funduszowi Zdrowia, na lekarzy i lekarzy dentystów przy rosnącym obciążeniu ich innymi obowiązkami administracyjnymi związanymi ze sprawozdawaniem i rozliczeniem udzielonych świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest działaniem nieuzasadnionym i niekorzystnie rzutującym na dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych.
 Rozwiązanie budzi szczególne zastrzeżenia z uwagi na fakt, iż lekarze i lekarze dentyści nie mają narzędzi ani danych pozwalających im na zrealizowanie nakładanego na nich obowiązku weryfikacji uprawnień pacjenta do otrzymania świadczeń finansowanych ze środków publicznych – narzędziami takimi dysponuje natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia. Oburzenie środowiska lekarskiego wywołuje w szczególności fakt, iż wystawienie recept osobie nieuprawnionej skutkować będzie nałożeniem kar umownych i obowiązkiem zwrotu kwoty refundacji.
 Należy również podkreślić, że nadmierne obciążenie lekarzy i lekarzy dentystów administracyjnymi obowiązkami nakładanymi przez płatnika publicznego sprawia, że lekarze i lekarze dentyści więcej czasu zmuszeni są poświęcać realizacji tych biurokratycznych obowiązków, niż opiece nad chorym. Rosnąca liczba zadań administracyjnych nakładanych na lekarzy i lekarzy dentystów przekłada się w sposób oczywisty na czas oczekiwania chorego na przyjęcie przez lekarza lub lekarza dentystę.
 Ponadto, szczególne zastrzeżenia budzą dalsze rozwiązania przyjęte w systemie wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych polegające w szczególności na:
1) nierównym ukształtowaniu praw i obowiązków stron umów upoważniających do wystawiania recept,
2) posługiwaniu się nieprecyzyjnymi terminami jak np. „recepta nieudokumentowana względami medycznymi”, które pozostawiają Narodowemu Funduszowi Zdrowia dowolność interpretacji takich terminów (w szczególności niczym nieuzasadnionych wymagań w zakresie dokumentowania rozpoznania choroby przewlekłej przez drugiego lekarza),
3) kumulowaniu sankcji w przypadku nieprawidłowego wykonywania przez lekarza, lekarza dentystę umowy upoważniającej do wystawiania recept takich jak kary umowne, obowiązek zwrotu kwoty refundacji i wypowiedzenie umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane oraz zakaz zawierania kolejnych umów.
 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem o pilne rozpoczęcie prac na reformą zasad wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, która pozwoliłaby lekarzom i lekarzom dentystom wypełniać ich rolę w społeczeństwie tj. leczyć chorych zgodnie ze swoimi kompetencjami, a zadania administracyjne publicznego płatnika przekazałaby powołanej do realizacji tej funkcji i dysponującej stosownymi narzędziami instytucji tj. Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
 Wskazane powyżej nieprawidłowości systemu wystawiania recept refundowanych ze środków publicznych oraz przewidziane w ustawie o refundacji leków rozwiązania szczegółowe dotyczące kar umownych oraz obowiązku zwrotu kwoty refundacji są nie do zaakceptowania przez środowisko lekarskie. Rosnąca liczba protestów indywidualnych lekarzy i lekarzy dentystów przeciw tym zasadom wskazuje, że cierpliwość, z jaką lekarze i lekarze dentyści przyjmowali dotychczas nakładane na nich zadania administracyjne wyczerpuje się.
 Narastająca fala niezadowolenia środowiska lekarskiego może doprowadzić do sytuacji, w której lekarze i lekarze dentyści w obawie o własne bezpieczeństwo oraz w trosce o zapewnienie pacjentom odpowiedniego czasu nie podpiszą umów upoważniających do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane i będą wystawiać chorym recepty pełnopłatne.
 Powyższe względy w pełni uzasadniają wstrzymanie praktyk stosowanych przez NFZ oraz wejścia w życie przepisów oraz podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia, Rząd, oraz Parlament Rzeczypospolitej Polskiej działań legislacyjnych zmierzających do racjonalizacji zasad wystawiania recept na leki i wyroby refundowane.


  SEKRETARZ                 PREZES  


 Mariusz Janikowski           Maciej Hamankiewicz