Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

PRAKTYKI LEKARSKIE – NOWE OBOWIĄZKI

data: poniedziałek, 26 marzec 2012

Ustawa o działalności leczniczej w art.25 nakłada na prowadzących praktyki lekarskie każdorazowe dostarczanie do działu rejestru praktyk dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
W związku z tym zwracamy się do lekarzy prowadzących praktyki lekarskie o dostarczanie do Śląskiej Izby Lekarskiej aktualnych polis OC.

Polisy (ich kopie lub skany) można dostarczać:
- osobiście do siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej Katowice, ul. Grażyńskiego 49a, pok. 303
- pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska, Dział Rejestru Praktyk Lekarskich 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
- pocztą elektroniczną na adres: praktyki@izba-lekarska.org.pl
 
W tej samej ustawie jest zapis w art. 105 o opłatach za zmianę wpisu do rejestru praktyk lekarskich.
Na podstawie rozp. MZ w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą taką zmianą jest wpis informacji o aktualnej polisie OC.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego Okręgowa Rada Lekarska na swym posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 podjęła uchwałę o niepobieraniu opłat za zmianę wpisu w rejestrze praktyk lekarskich związaną z dostarczeniem aktualnej polisy OC.

UCHWAŁA Nr 14/2012
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie: wpisów polis ubezpieczeniowych lekarzy w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

W związku z wprowadzeniem obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą poprzez składanie aktualnych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 14 w związku z art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich i art. 18 i 101w zw. z art. 106 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej postanawia:

§1

W roku 2012 nie pobierać od lekarzy i lekarzy dentystów opłat za dokonywanie adnotacji w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej lekarzy w zakresie wyżej wymienionych przepisów.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
            Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

     Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz


 

Podstawa prawna:
USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ:
Art. 25.
1. Umowa ubezpieczenia:
1) odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych;
3. Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w
art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia
wystawione przez ubezpieczyciela.
Art. 105.
1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia,
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia
wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w
przypadku praktyki zawodowej; (obecnie 72 zł-dopisek autora)
2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której
mowa w ust. 1. (obecnie 36 zł-dopisek autora)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
§ 8. 1. W księdze rejestrowej praktyki zawodowej lekarza wpisuje się:
21) w rubryce dwudziestej pierwszej – informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:
a)w polu pierwszym – okres ubezpieczenia (od dnia …. do dnia…),
b) w polu drugim – zakres ubezpieczenia,
c) w polu trzecim – sumę gwarancyjną;

Rafał Kiełkowski
Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich

Załączniki