Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

ZAŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE ORZECZENIA

data: czwartek, 14 czerwiec 2012

Informacja dla lekarzy wydających zaświadczenia zawierające orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich

Kwestie związane z wydawaniem zaświadczeń lekarskich reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (dalej jako Rozporządzenie).

Przypominamy, że zgodnie z §2 Rozporządzenia badanie lekarskie, mające na celu ocenę możliwość pobierania nauki przez kandydatów do szkół, może przeprowadzać lekarz, który spełnia dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, które określone są w trybie przepisu art. 229 §8 pkt 4 Kodeksu pracy. Na mocy powołanego przepisu, uprawnionymi do wydawania zaświadczeń są lekarze:
1. posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy,
2. którzy byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 lat przed dniem  26 lipca 1996 r. jako:
 a) rejonowi lekarze przemysłowi,
 b) lekarze poradni medycyny pracy lub poradni dla młodocianych, działających  w przemysłowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 c) rejonowi lub zakładowi lekarze kolejowej służby zdrowia,
 d) lekarze rejonowi w zakładach opieki zdrowotnej dla szkół wyższych lub jednostek  badawczo-rozwojowych, jeżeli sprawowali profilaktyczną opiekę zdrowotną nad  pracownikami wykonującymi pracę na stanowiskach pracy, na których stwierdzono  występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,  wymienionych we wskazówkach metodycznych,
 i ukończyli w terminie trzech lat od 26 lipca 1996 r. kurs doskonalący, organizowany przez  jednostkę badawczo-rozwojową w dziedzinie medycyny pracy lub ośrodek wyznaczony  przez tę jednostkę.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich, zgodnie z §4 ust. 4, zawiera:
1. pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie,
2. datę jego wydania,
3. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie,
4. kierunek kształcenia,
5. nazwę i adres placówki dydaktycznej,
6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich,
7. podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie,
8. datę następnego badania lekarskiego,
9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.

Zaświadczenie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi pozostawia sobie. W sytuacji, gdy osoba badana, której dotyczy zaświadczenie, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się przedstawicielowi ustawowemu tej osoby.

opr. Katarzyna Różycka