Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

ZAŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE ORZECZENIA

data: czwartek, 14 czerwiec 2012

Informacja dla lekarzy wydających zaświadczenia zawierające orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich

Kwestie związane z wydawaniem zaświadczeń lekarskich reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (dalej jako Rozporządzenie).

Przypominamy, że zgodnie z §2 Rozporządzenia badanie lekarskie, mające na celu ocenę możliwość pobierania nauki przez kandydatów do szkół, może przeprowadzać lekarz, który spełnia dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, które określone są w trybie przepisu art. 229 §8 pkt 4 Kodeksu pracy. Na mocy powołanego przepisu, uprawnionymi do wydawania zaświadczeń są lekarze:
1. posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy,
2. którzy byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 6 lat przed dniem  26 lipca 1996 r. jako:
 a) rejonowi lekarze przemysłowi,
 b) lekarze poradni medycyny pracy lub poradni dla młodocianych, działających  w przemysłowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 c) rejonowi lub zakładowi lekarze kolejowej służby zdrowia,
 d) lekarze rejonowi w zakładach opieki zdrowotnej dla szkół wyższych lub jednostek  badawczo-rozwojowych, jeżeli sprawowali profilaktyczną opiekę zdrowotną nad  pracownikami wykonującymi pracę na stanowiskach pracy, na których stwierdzono  występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,  wymienionych we wskazówkach metodycznych,
 i ukończyli w terminie trzech lat od 26 lipca 1996 r. kurs doskonalący, organizowany przez  jednostkę badawczo-rozwojową w dziedzinie medycyny pracy lub ośrodek wyznaczony  przez tę jednostkę.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich, zgodnie z §4 ust. 4, zawiera:
1. pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie,
2. datę jego wydania,
3. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie,
4. kierunek kształcenia,
5. nazwę i adres placówki dydaktycznej,
6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich,
7. podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie,
8. datę następnego badania lekarskiego,
9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.

Zaświadczenie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi pozostawia sobie. W sytuacji, gdy osoba badana, której dotyczy zaświadczenie, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się przedstawicielowi ustawowemu tej osoby.

opr. Katarzyna Różycka