Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

SAMORZĄD WSPIERA KOLEŻANKI I KOLEGÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

data: środa, 04 lipiec 2012

UCHWAŁA Nr 35/2012
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie:     utworzenia specjalnego funduszu pomocowego w celu udzielania preferencyjnych pożyczek członkom ŚIL, którzy nie otrzymują  należnego im wynagrodzenia za pracę.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w zw. z art. 25 pt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r., nr 219 poz. 1708) oraz w celu udzielenia doraźnej pomocy lekarzom - członkom Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy nie otrzymali należnego im wynagrodzenia za pracę z przyczyn lezących po stronie pracodawców, postanawia:

§1
Utworzyć w ciężar ORL specjalny fundusz pomocowy w wysokości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), przeznaczony na udzielanie preferencyjnych pożyczek  członkom Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy nie otrzymują należnego im wynagrodzenia za pracę z przyczyn leżących po stronie ich pracodawców.

§2
1.    Przyjąć regulamin przyznawania pożyczek preferencyjnych członkom Śląskiej Izby Lekarskiej ze środków funduszu.
2.    Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Upoważnić Prezydium ORL do dysponowania środkami funduszu na udzielanie  preferencyjnych pożyczek członkom ŚIL zgodnie z przyjętym Regulaminem.

§4
Zobowiązać  Skarbnika  ORL do składania Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach sprawozdań z  gospodarowania funduszem w okresach półrocznych.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         Zastępca Sekretarza                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                      Jacek Kozakiewicz

 


Załącznik
do uchwały ORL Nr 35/2012
z dnia 27.06.2012r.

 

REGULAMIN
przyznawania preferencyjnych pożyczek dla członków ŚIL
ze środków specjalnego funduszu pomocowego1. Członkowi Śląskiej Izby Lekarskiej, który z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie otrzymuje należnego mu wynagrodzenia za pracę może zostać udzielona jednorazowo pożyczka na warunkach określonych w niniejszym regulaminie .

2. Z wnioskiem o udzielenie pożyczki może wystąpić członek ŚIL, gdy:
a)    nie otrzymywał należnego wynagrodzenia za pracę z przyczyn lezących po stronie
pracodawcy  przez okres  dwóch miesięcy,
b)    regularnie opłaca w Śląskiej Izbie Lekarskiej składki członkowskie;

3.     Wymogi opisane w pkt. 2 lit. a, b zostają stwierdzone na podstawie pisemnego oświadczenia lekarza ubiegającego się o pożyczkę.

4.     Pożyczkę przyznaje Prezydium ŚIL na pisemny wniosek członka, spełniającego łącznie warunki podane w punkcie 2.

5. Wysokość przyznanej pożyczki jest uzależniona od czasu pozostawania bez wynagrodzenia:
- w przypadku dwóch miesięcy -  5.000 zł
- w przypadku trzech miesięcy -  8.000 zł   
- powyżej trzech miesięcy        - 10.000 zł

6. Maksymalna kwota udzielanej pożyczki nie może przekraczać kwoty 10.000 złotych.

7. Pożyczka jest nieoprocentowana.

8. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 12 rat miesięcznych.

9. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 2 lat od daty jej otrzymania.

 

10. Pożyczkobiorca zobowiązany jest rozpocząć spłatę pożyczki, bez odrębnego wezwania ze strony Pożyczkodawcy, w terminie do sześćdziesięciu dni od otrzymania lub wyegzekwowania zaległego wynagrodzenia od jego pracodawcy. Prezydium ORL w uzasadnionych przypadkach może odroczyć termin rozpoczęcia spłaty pożyczki lub termin jej zwrotu.

 

11. Wzór umowy pożyczki oraz oświadczenia o spełnianiu wymogów określonych w punkcie 2 stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

  


                                                                                                       
                                     Katowice, dnia ...............................
                                                                              

                                                                                                                                            PREZYDIUM ORL


                                                                        WNIOSEK


o udzielnie pożyczki preferencyjnej z funduszu Śląskiej Izby Lekarskiej Katowicach


1.     Imię i nazwisko                             ..........................................................................................,
2.     Miejsce pracy                               ...........................................................................................,
3.     Miejsce zamieszkania                   ..........................................................................................,
4.     Telefon kontaktowy                     ...........................................................................................


Zwracam się z prośbą o udzielenie pożyczki preferencyjnej z funduszu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach dla lekarzy, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za pracę                 z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w wysokości ............................ (słownie: .....................................................................), którą zobowiązuję się spłacić w ............... ratach.Poniżej składam dane osoby, która poręczy spłatę zaciągniętej przeze mnie pożyczki:

1.    .................................................................................. zamieszkała/y w ..........................
........................................... przy ul. .......................................................................................
Katowice ...................................                                                 ........................................................
                            data                                                           czytelny podpis i pieczątka pożyczkobiorcy
1.    UWAGA

PORĘCZYCIELEM może być wyłącznie członek ŚIL regularnie opłacający składki członkowskie na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.                                              OŚWIADCZENIE POŻYCZKOBIORCYJa, niżej podpisana/y oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
i
przez okres …................ nie otrzymałam/em należnego mi wynagrodzenia za pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 

Podpis osoby składającej oświadczenie


…………………………………………………..


UMOWA POŻYCZKI PREFERENCYJNEJ
z funduszu pomocowego ŚILzawarta w dniu ............................... w Katowicach pomiędzy:

1. ______________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby otrzymującej pożyczkę, data urodzenia)
zwaną/ym dalej „Pożyczkobiorcą”

a

2. Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a
reprezentowaną przez:
a)    Jacka Kozakiewicza    - Prezesa ORL,
b)    Jerzego Rdesa        – Skarbnika ORL,
zwaną dalej „ Pożyczkodawcą ”

§1

1.    Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy z dnia .................................. udziela pożyczkę preferencyjną w kwocie: .......................... zł (słownie:.........................................................................................................................).
2.    Pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać kwotę udzielonej pożyczki określonej w ust. 1 na konto Pożyczkobiorcy znajdujące się w Banku .......................                        nr ..........................................................................................................
3.    Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę w terminach określonych treścią niniejszej umowy. 

§2

1.    Z zastrzeżeniem ust. 6 pożyczka jest nieoprocentowana.
2.    Z zastrzeżeniem ust. 4 spłata pożyczki nastąpi w .............. (podać ile rat) miesięcznych ratach w wysokości ....................... PLN każda
3.    Miesięczne raty, o których mowa w ust. 2 Pożyczkobiorca zapłaci na rzecz Pożyczkodawcy do 20 - go dnia każdego miesiąca .
4.    Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczkę, bez odrębnego wezwania, w terminie 60 dni od daty otrzymania lub wyegzekwowania od pracodawcy należnego mu zaległego wynagrodzenia za pracę.
5.    Z dniem skreślenia Pożyczkobiorcy z listy członków ŚIL pożyczka jest w całości wymagalna.
6.    Pożyczka nie zwrócona w terminach określonych w ustępach 2, 4 albo 5 jest oprocentowana w wysokości odsetek maksymalnych, stosownie do art. 359 §2¹kodeksu cywilnego.

§3

1.    Zabezpieczenie kwoty udzielonej pożyczki stanowi poręczenie według prawa cywilnego, obejmujące kwotę kapitału, koszty udzielone przez niżej wymieniona osoba:


a)    ............................................................................,
2.    W razie śmierci Pożyczkobiorcy zobowiązania poręczyciela wygasają.

§4

Spłata pożyczki dokonywana będzie na rachunek Pożyczkodawcy:
     PKO BP S.A. I O/Katowice 69 1020 2313 0000 3202 0024 0275

1.    W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego

§5

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Pożyczkodawcy.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
_______________________________               ___________________________________
                Pożyczkobiorca                                                                   Pożyczkodawca


UMOWA PORĘCZENIA

Zawarta dnia .......................... r. pomiędzy:

1. Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a
reprezentowaną przez:
Jacka Kozakiewicza    - Prezesa ORL,
Jerzego Rdesa        – Skarbnika ORL,
 
a

2. …..................................................................................................................................................,
                (imię i nazwisko, adres poręczyciela)
1.    „Poręczycielem”

o następującej treści:
§1
Niniejszym Poręczyciel udziela poręczenia umowy pożyczki nr ________
z dnia __________ udzielonej Panu /i/ ____________________________________________
___________________________________________________________________________
                 (imię i nazwisko, imię ojca oraz datę i miejsce urodzenia pożyczkobiorcy)
w kwocie _____________ PLN (słownie: ________________________________________ )
wraz z kosztami istniejącymi zarówno w dacie udzielenia poręczenia jak i mogącymi powstać w przyszłości z tytułu pożyczki przyznanej przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach.

§2
W ramach udzielonego poręczenia, Poręczyciel zobowiązuje spłacić pożyczkę wraz z  kosztami, w przypadku gdyby Pożyczkobiorca nie spłacił rat spłaty zgodnie z zasadami określonymi w umowie pożyczki nr ________ z dnia __________

§3
5.    Poręczyciel oświadcza,  że znana jest mu treść umowy pożyczki i zobowiązania z tytułu niniejszego poręczenia wykona niezwłocznie po zawiadomieniu przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach o braku zapłaty ze strony pożyczkobiorcy. Zawiadomienie będzie zawierało oznaczenie kwoty niespłaconej pożyczki wraz z wezwaniem do jej zapłaty.
6.    Śląska Izba Lekarska w Katowicach zastrzega sobie prawo wyznaczenia w wezwaniu terminu, w którym oczekiwać będzie zapłaty, w braku wyznaczenia takiego terminu Poręczyciel zobowiązuje się spłacić kwotę pożyczki niezwłocznie po otrzymaniu wezwania.

§4
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego

§5
Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Pożyczkodawcy.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.Pan /i/ _____________________________________________,
    imiona rodziców _____________________________________,
    data i miejsce urodzenia _______________________________,
    dowód osobisty nr i seria _______________________________,
    wydany dnia _________________________________________,
    przez _______________________________________________

                                     _____________________
                                          Podpis poręczyciela

Załączniki