Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

ZMIANY DOT. WYSTAWIANIA RECEPT W ROKU 2013

data: poniedziałek, 31 grudzień 2012

W dniu 30 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Rozporządzenie nowelizujące opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 28 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1506).

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

•    Wprowadzone zostanie nowe oznaczenie dwóch pierwszych cyfr unikalnego numeru identyfikującego receptę – z cyfr „01” na cyfry „02”.
•    Recepty z kodem rozpoczynającym się od cyfr „01” będą mogły być wystawiane na drukach recept do dnia 31 marca 2013 r. Recepty te nie będą musiały mieć dodatkowych kodów kreskowych – numeru prawa wykonywania zawodu lekarza i numeru REGON.
•    Zmiany dotyczą również recept dla leków o kategorii dostępności Rpw – od dnia 30 grudnia 2012 r. recepty te będą miały biały kolor biały bez wtórnika (dotychczas recepty te miały postać różowego blankietu z wtórnikiem). Recepty te będą oznaczone ponadto symbolem Rpw.
•    Lekarze, którzy nie zawarli z NFZ umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, będą mogli otrzymać zakresy numerów recept dla leków o kategorii dostępności Rpw od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Unikalny kod numeru identyfikującego receptę nadany przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego będzie rozpoczynał się od cyfr „07”.
•    Recepty, którym unikalny numer identyfikujący został nadany przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nie muszą zawierać do 31 marca 2013 r. kodów kreskowych przedstawiających numer PWZ i numer REGON.
•     Dostosowano przepis dot. wystawiania recept pro auctore/pro familiae do rozporządzenia o dokumentacji medycznej. Możliwość prowadzenia uproszczonej dokumentacji medycznej będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji wystawiania recepty przez lekarza w ramach praktyki zawodowej, który ma zawartą umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych lub przez lekarza, który zaprzestał wykonywania zawody, a ma podpisana umowę z NFZ upoważniającą do wystawiania recept pro auctore/pro familiae  Natomiast w sytuacji, gdy receptę wystawia lekarz w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – z NFZ – przez podmiot wykonujący działalność leczniczą (np. recepta wystawiania jest przez lekarza pracującego w szpitalu lub NZOZ-ie w ramach kontraktu zawartego przez ten podmiot z NFZ), dokumentacja medyczna musi być prowadzona w pełnym zakresie, tj. według zasad ogólnych określonych w rozdziale 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 20120 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
•    Doprecyzowano informację dot. wpisywania na recepcie adresu miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego. Lekarze wykonujący zawód w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania powinni wskazywać na recepcie jako miejsce udzielenia świadczenia zdrowotnego – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej (czyli adres zgłoszony w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą). 
•    Rozporządzenie wprowadziło możliwość wpisywania na recepcie nazw powszechnie stosowanych/międzynarodowych leków oraz mieszanin składników dla leków recepturowych oraz nazw zgodnych z farmakopeami dla leków aptecznych.
•    Wprowadzono przepis umożliwiający realizację recepty mimo wpisania na niej adresu pacjenta, który nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego NFZ.

Ponadto przypomnieć należy, że od dnia 1 stycznia 2013 r. do numerowania druków recept należy używać wyłącznie puli unikalnych 22-cyfrowych numerów przydzielonych przez NFZ. Stare wzory recept (tj. zawierające pole „choroba przewlekła” i 20-cyfrowy numer identyfikujący receptę) mogły być wykorzystywane przez lekarzy wyłącznie do dnia 31 grudnia 2012 r.
Przypominamy również, iż od 1 stycznia 2013 r. recepty będą musiały zawierać dwa dodatkowe kody kreskowe – jeden przedstawiający numer prawa wykonywania zawodu lekarza wystawiającego receptę, a drugi przedstawiający numer REGON (w przypadku gdy lekarzowi został nadany numer REGON), z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 2 (tj. recepty z kodem rozpoczynającym się od cyfr „01”, które mogą być stosowane do dnia 31 marca 2013 r.).

 

 

 

dodał: Tomasz Gawlik