Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)

Konkurs na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej; Lubliniec

data dodania: czwartek, 04 kwiecień 2019,

ZARZĄD POWIATU W LUBLIŃCU

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 

DYREKTORA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLIŃU, UL. SOBIESKIEGO 9, 42-700 LUBLINIEC

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1), ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t. j. z dnia 23.11.2018) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393 t.j. z dnia 20.02.2018) Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, tel. (034) 350-63-80, fax 356-58-70 w godzinach od 730 - 1500.

 

 1. Stanowisko objęte konkursem.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,
ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata.

Wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t. j. z dnia 23.11.2018) tj.:

-wykształcenie wyższe,

-posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

-posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

-brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 1. Wymagane dokumenty od kandydata.

-podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

-dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem,

-opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

-oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

-koncepcję pracy na tym stanowisku,

-oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

-informacja z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

-zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym stanowisku,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów.

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem i adresem zwrotnym) należy składać w terminie do 19 kwietnia 2019 roku, do godziny 15.00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7, pokój nr 6 (o terminie zgłoszenia przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

 1. Przewidywane miejsce i termin konkursu – 24 kwietnia 2019 r. godz. 9.00, Starostwo Powiatowe w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec.

 

 1. Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Wydziału Obsługi Rady
  i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia, e-mail
  wrsz@lubliniec.starostwo.gov.pl, 34 35-10-520.

 

 

                                                         Starosta Lubliniecki

 

                                                      Joachim Smyła