Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
WIGILIA OSL I OROZ - 14.12.2017
Aktualności
26.07.2017

Szanowni P.T. Lekarze
Jedną z wielu barier w dostępności do skutecznej, bezpiecznej i aktualnej farmakoterapii bólu pacjentom cierpiących na przewlekłe zespoły bólowe jest nieznajomość bieżących przepisów lub ich niewłaściwa interpretacja. Szczególnie dotkliwa dla chorych z bólem w chorobie nowotworowej. Przekazuję do wiadomości i propagowania treści pliku z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapisu analgetyków opioidowych na recepcie Rpw.

26.07.2017

Komisja ds. Młodych Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej zaprasza na jedenaste już spotkanie szkoleniowo-integracyjne "Powitanie Jesieni 2017". Spotkanie odbędzie się w dniach 7-8.10.2017 r. w Hotelu Elbrus w Szczyrku ul. Słoneczna 8.25.07.2017

Śląska Izba Lekarska z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:
Specjalista ds. Finansowo - Księgowych

25.07.2017

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Rekolekcjach dla Środowiska Medycznego w dniach 6-8 X 2017 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach k/Warszawy, miejscowości pięknie położonej w otulinie Puszczy Kampinoskiej, znanej z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej.

24.07.2017

Szanowni Państwo,
W związku z pojawiającymi się sygnałami, dotyczącymi pozyskiwania danych osobowych Pacjentów przez osoby do tego nieuprawnione, a tym samym koniecznością podjęcia przez kierowników podmiotów leczniczych stosownych działań w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, działając w imieniu Ministra Zdrowia przekazujemy pismo dotyczące zaleceń związanych z opracowaniem i wdrożeniem Wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa.
Z poważaniem
Zespół Bezpieczeństwa CSIOZ

19.07.2017

Wykonując uchwałę Nr 49/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 21 czerwca 2017 r. publikujemy poniżej frekwencję delegatów ŚIL w Katowicach w posiedzeniach VII kadencji.

17.07.2017

Przedstawiamy pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr Macieja Hamankiewicza wraz załącznikami:
- Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2017r. do okręgowych rad lekarskich
- Apel Organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce
Jednocześnie informujemy, że Śląska Izba Lekarska od wielu lat w swych apelach i stanowiskach zwracała wielokrotnie uwagę na konieczność zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, co jest przedmiotem w/w apeli.
Poniżej niektóre z nich.

15.07.2017

W odpowiedzi na stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w Gliwicach, otrzymaliśmy odpowiedź Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza.
Prezydent Miasta Gliwice nie podziela zaniepokojenia ŚIL pogarszającą się sytuacją w mieście. Potwierdza eskalację napięć dotyczących spraw pracowniczych w Gliwickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. oraz wyraża chęć współpracy z Izbą w zakresie zażegnania konfliktów.
W odpowiedzi prezes ORL Jacek Kozakiewicz zadeklarował gotowość mediacji (za zgodą zainteresowanych stron).

DIP

13.07.2017

W związku z kierowanymi do lekarzy i lekarzy dentystów propozycjami zamówienia i zakupu książek drogą telefoniczną, uprzejmie prosimy o rozwagę w przyjmowaniu ww. ofert.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z otrzymanymi propozycjami, prosimy o kontakt z Zespołem Radców Prawnych ŚIL.


07.07.2017

Uzupełnienie zapytania ofertowego na wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Grażyńskiego 49a  w Katowicach

Śląska Izba Lekarska informuje, iż warunki zapytania ofertowego zostają uzupełnione poprzez możliwość wniesienia wadium także w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych.

W przypadku wniesienia wadium w formie ww. gwarancji, należy złożyć w Sekretariacie ŚIL oryginał dokumentu, z kolei kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty.


Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty ŚIL (inwestorowi) pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez ŚIL w terminie związania ofertą w przypadku odmowy podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu  ofertowym.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 12.07.2017 r.

 

12.06.2017

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych siedziby przy ul. Grażyńskiego 49a  w Katowicach obejmujących:                                                                              
remont i modernizację pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, hydrantowej, elektrycznej i niskoprądowej.

<< Start Poprzednia 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Następna Koniec >>
Newsletter
Ankiety
Jak prowadzisz dokumentację medyczną?
NAPISZ DO NAS
Ogłoszenia
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY
WYNAJMĘ
SPRZEDAM
ZJAZDY KOLEŻEŃSKIE
INNE
NEKROLOGI
11.12.2017
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość