ProMedico Pismo Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach maj 2021 nr 279

Pro Medico • maj 2021 22 Dr n. med., mgr prawa Anna Rej Dr n. o zdr., adwokat Michał Ciupa Czy lekarz może być nagrany podczas badania? Taśmy na lekarza Normy Kodeksu Postępowania Cywilnego nie tylko nie ograniczają możliwości przeprowadzenia dowo- dów z nagrań, ale wręcz statuują korzystanie z nich w procesie cywilnym, przy czym konieczne jest, aby dowody te, jak wszystkie inne, zostały poddane przez sąd krytycznej analizie, zwłaszcza pod kątem ich prawdziwości. Przepisy nie rozróżniają wartości dowodowej nagrań wykonanych za zgodą osoby nagry- wanej lub bez takowej zgody. Pojawia się zatem pytanie, czy nagranie uzyskane bez zgody osoby nagrywanej w gabinecie lekar- skim może zostać wykorzystane w sądzie jako dowód w postępowaniu cywilnym? Biorąc pod uwagę stanowisko orzecznicze oraz coraz częściej podzielany pogląd w piśmiennic- twie, okazuje się, że pacjent może nagrywać roz- mowę z lekarzem, nawet gdy lekarz nie wyraził na to zgody. W tym miejscu należy odnieść się do Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która to w art. 9 ust.1 stanowi, że jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Skoro pacjent ma prawo zasięgnąć od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, oznacza to, że lekarz ma obowiązek takich informacji udzielić (bez względu na fakt, czy wizyta jest nagrywana przez pacjenta). Odmowa udzielenia pacjentowi informacji, niezależnie od okoliczności, stano- wić będzie naruszenie jego fundamentalnych praw. W związku z powyższym, na gruncie prawa cywilnego, nagrywanie własnej rozmowy pacjen- ta z lekarzem niczym nie różni się od sytuacji, gdy pacjent zapisuje sobie zalecenia lekarskie na kartce papieru, czy otrzymuje kopię doku- mentacji medycznej lub wyniki badań. Należy jednak mieć na uwadze, że w sytuacji przedstawienia nagrania z własnej rozmowy, ale bez zgody jednego z uczestników rozmowy, dowód z nagrania mogą dyskwalifikować okoliczności, w jakich nastąpiło nagranie, jeżeli wskazują one jednoznacznie na poważne naruszenie zasad współżycia społecznego, np. przez naganne wykorzystanie trudnego położe- nia, stanu psychicznego lub psychofizycznego osoby, z którą rozmowa była prowadzona. Brak takiej zgody wymaga przeprowadzenia oceny czy dowód z nagrania – ze względu na swoją treść i sposób uzyskania – nie narusza konstytucyjnie gwarantowanego (art. 47 Konstytucji) prawa do prywatności osoby nagranej, a jeżeli tak, to czy naruszenie tego prawa może znaleźć uza- sadnienie w potrzebie zapewnienia innej osobie prawa do sprawiedliwego procesu. W kontekście prawa pacjenta do obecności osoby bliskiej oraz rozważań, czy osoba bliska dla pacjenta może nagrywać przebieg wizyty tego pacjen- Czy nagranie uzyskane bez zgody oso- by nagrywanej w gabinecie lekarskim może zostać wykorzystane w sądzie jako dowód w postępowaniu cywilnym? Tak, bo nagrywanie własnej rozmowy pacjenta z lekarzem niczym nie różni się od sytuacji, gdy pacjent zapisuje sobie zalecenia lekarskie na kartce papieru, czy otrzymuje kopię dokumentacji medycznej lub wyniki badań.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5