Przypominamy i zachęcamy do sprawdzania swoich danych osobowych w okręgowym rejestrze lekarzy.

Prosimy niezwłocznie zawiadomić Dział Rejestru i Prywatnych Praktyk (tel. 32 60 44 210) o:

  1. Zmianie w adresie zamieszkania (telefonicznie i pisemnie)
  2. Zmianie nazwiska (należy przedstawić aktualny dokument potwierdzający zmianę np. akt ślubu lub dowód osobisty)
  3. Zmianie miejsca zatrudnienia (należy przesłać kopię świadectwa pracy, umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
  4. Zmianach w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  5. Zakończeniu zatrudnienia i przejściu na emeryturę (należy przesłać kopię świadectwa pracy lub oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu oraz decyzję o przyznaniu emerytury lub renty)
  6. przeniesieniu się na obszar działania innej izby
  7. uzyskaniu specjalizacji, stopnia naukowego lub tytułu naukowego (należy przedstawić oryginał dokumentu )
  8. uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego

Lekarz, który:

  • przerwał wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż 5 lat,
  • uprzednio zaprzestał wykonywania zawodu na czas nieokreślony,

obowiązany jest powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą terytorialnie okręgową radę lekarską.

Udostępnij