Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej poszukiwany - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Prezydent Miasta Katowice, działając na podstawie art. 62 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) zwanej dalej „ustawą", w związku z § 13 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980), w celu umożliwienia Wojewodzie Śląskiemu powołania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice do zadań związanych z określeniem zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

przyjmuje

zgłoszenia od lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadających co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, bądź lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w pokrewnej dziedzinie medycyny, celem powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice lub zastępczego pełnienia tej funkcji.

Dodatkowe informacje

Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Katowice będzie przeprowadzana w planowanym terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 14 czerwca 2023 r. (od poniedziałku do piątku) oprócz dni 2.05 i 9.06 oraz w dniach 21, 22 i 23 czerwca 2023 r. w lokalu mieszczącym się w Katowicach przy ul. Krakowskiej 136, w godzinach od 7:00 do 13:00.

Lekarz powołany do składu powiatowej komisji lekarskiej zostaje jednocześnie przewodniczącym tej komisji.

Do zadań przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej należy:

1.    przewodniczenie posiedzeniom komisji lekarskiej;

2.    organizowanie i nadzorowanie pracy członków komisji lekarskiej;

3.    reprezentowanie komisji lekarskiej na zewnątrz;

4.    badanie stanu zdrowia osób;

5.    kierowanie osób na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub na obserwację szpitalną;

6.    wydawanie orzeczeń komisji lekarskiej;

7.    sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności komisji lekarskiej;

8.    promowanie wśród osób zdrowia i honorowego krwiodawstwa.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy podmioty lecznicze udzielają zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia m.in. lekarzom wchodzącym w skład powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich w razie konieczności ich udziału w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej.

Osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich, o których mowa powyżej, orzekających zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną
z określeniem zdolności tych osób do służby wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 63 ust. 2 ustawy).

W myśl § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich (Dz. U. poz. 1133) osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich przysługuje dodatkowe wynagrodzenie obliczone jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów:

- dla przewodniczącego komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 400 zł i nie większej niż 899 zł, oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył.

W zgłoszeniu proszę podać następujące dane:

- imię i nazwisko, telefon kontaktowy lub adres e-mail, adres do korespondencji,

- posiadaną specjalizację lub posiadany tytuł specjalisty,

- dni tygodnia, w które osoba dokonująca zgłoszenia może uczestniczyć w pracach powiatowej komisji lekarskiej oraz wskazania czy zgłoszenie kandydata do pracy w komisji dotyczy całego terminu przeprowadzania kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Katowice, czy też innego krótszego okresu (od – do).

Do zgłoszenia proszę dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza.

W myśl art.63 ust. 7 ustawy przy powoływaniu powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach zatytułowanych „Kwalifikacja wojskowa 2023" w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, Punkt podawczy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice ul. Młyńska 4, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Udostępnij