Dr n. med. Adam Dyrda - Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego 

Okręgowy Sąd lekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy
2) rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie
3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
Postępowanie przed sądem lekarskim odbywa się na rozprawie jawnej. Sąd lekarski wyłącza jawność rozprawy w przypadkach przewidzianych
w Ustawie.

Okręgowy Sąd Lekarski orzeka w składzie trzyosobowym.

Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat
5) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Od orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem sądu lekarskiego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Okręgowy Sąd Lekarski Śląskiej Izby Lekarskiej:

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego - dr n. med. Adam Dyrda
Z-ca Przewodniczącego: dr Paweł Gucze
Z-ca Przewodniczącego: dr Stefan Stencel

Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach na okres VIII kadencji 2018-2022 zostali wybrani:

1. Binkiewicz Przemysław
2. Borowicz Artur
3. Byrski Mariusz
4. Czyrnik Bogusława
5. Dyrda Adam
6. Finik Maciej
7. Flak Maria
8. Gola-Wałek Beata
9. Grabowski Tomasz
10. Gustowski Dariusz
11. Hawranek Marek
12. Iwańska Jadwiga
13. Iwański Grzegorz
14. Kies Anna
15. Kondracki Maciej
16. Mandat Mirosława
17. Miklasińska Jadwiga
18. Miklasiński Daniel
19. Mleczko Wojciech
20. Muras Andrzej
21. Nasiek-Palka Anna
22. Ociepka Bożena
23. Pruszowski Jan
24. Rynowska-Wiśniewska Jolanta
25. Sielańczyk Andrzej
26. Smętek Elżbieta
27. Stasiów Andrzej
28. Stefaniak Jarosław
29. Stencel Stefan
30. Szozda Ryszard
31. Tyczyński Andrzej
32. Włusek Mariusz
33. Wojciechowska-Wieja Anna
34. Zakrzewska Marzena
35. Górska-Pudlik Elżbieta
36. Gucze Paweł
37. Jachimiak Irena
38. Krupiński Józef
39. Machorowska-Pieniążek Agnieszka
40. Morawiec Tadeusz
41. Pawlik Agnieszka
42. Solarska-Słonicz Ewa
43. Warmuziński Zenon

Kontakt:

Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego:
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
piętro IV
tel.: 32 60 44 280

Udostępnij