Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kod postępowania: 12-21-000176/LSZ/03/5/01

 

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1858) informuję, że w dniu 30 sierpnia 2021 roku Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zsiedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13, adres poczty elektronicznej:

ogłosił postępowanie w sprawie zawarcia umowy w:

rodzaju: zakresie: leczenie szpitalne

zakrsie: program lekowy - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, leki w programie lekowym - leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną

na obszarze: województwo śląskie

 

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 64.282,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01-12-2021 r. do 31-12-2021 r.

Okres obowiązywania umowy od 01-12-2021 r. do 30-06-2025 r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-katowice.pl

Udostępnij