Prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności, miejsce i czas - Śląska Izba Lekarska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce prywatności i cookies.
  • BIP
Otwórz menu/Zamknij menu

Wniosek o uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i zamierza wykonywać zawód na obszarze RP na podstawie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych.

W celu przyznania  uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia lekarz, lekarz dentysta składa następujące dokumenty:

1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,” zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy, (formularz wniosku W2E)

2.Decyzja Ministra Zdrowia o  wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza/lekarza dentystę, określająca zakres czynności zawodowych, oraz okres i miejsce zatrudnienia we wskazanym podmiocie leczniczym, tj. decyzja MZ, o której mowa w art. 7 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

3.Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów, zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierający apostille (oryginał do wglądu).

4.Kserokopia dokumentów określających przebieg i czas trwania studiów (suplement/załącznik  do dyplomu) oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli takie przeszkolenie lekarz/lekarz dentysta odbył (oryginał do wglądu)

5.Kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierający apostille (oryginał do wglądu)

6.Orzeczenie o stanie zdrowia o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, potwierdzone przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (druk orzeczenia)

7.Kserokopia dokumentu potwierdzającego niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz/lekarz dentysta wykonywał bądź wykonuje zawód (oryginał do wglądu)

8.Zaświadczenie z podmiotu leczniczego, w którym lekarz/lekarz dentysta zamierza wykonywać zawód dotyczące gotowości do zatrudnienia po uzyskania prawa wykonywania zawodu, zawierające okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, tj. zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wskazanie specjalisty, pod nadzorem którego lekarz/lekarz dentysta będzie wykonywał zawód.

9.Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny   przez okres co najmniej 3 lat w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia o niekaralności, 

10.Dokumenty odnoszące się do znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza – jeśli posiada. W przypadku braku ww. dokumentów oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

11.Kserokopia książki pracy lub innego dokumentu potwierdzającego wykonywanie zawodu na terenie którego lekarz/lekarz dentysta wykonywał zawód wraz
z tłumaczeniem (oryginał do wglądu)

12.Kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)

13. Dwa zdjęcia biometryczne w formie papierowej oraz elektronicznej uzyskane z zakładu fotograficznego wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, które należy przesłać na adres  (wytyczne dot. zdjęć)

14.Kserokopia decyzji nadającej numer pesel (oryginał do wglądu)

15.Oświadczenie - aktualizacja danych (druk oświadczenia)

16.Oświadczenie RODO

Wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP. Ww. dokumenty należy przedstawić w oryginale waz z ich kserokopiami.

Każdy wnioskodawca otrzymuje zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Rejestru – termin spotkania ustalany jest telefonicznie.

UWAGA:

Jeżeli lekarz nie posiada na apostille do dyplomu oraz specjalizacji – proszę napisać oświadczenie, że ze względu na panującą sytuację polityczną nie jest w stanie go uzyskać.

Jeżeli lekarz nie posiada zaświadczenia o niekaralności – proszę napisać oświadczenie że nie jest karany i zaznaczyć że w chwili obecnej nie jest możliwe uzyskanie urzędowego dokumentu.

Dokumenty o przyznanie prawa wykonywania zawodu przyjmowane są w komplecie.

Załacznik: wzór prawidłowo wypełnionego wniosku

Kontakt: Dział Rejestru

poziom -1

tel. 32 6044215

Udostępnij